Khammuang Industrial and Community Education College

ปฏิทิน

เวลา

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซน์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง Welcome to Km.ac.th

วารสาร

  วารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 

     
       
       
     
 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ขออนุญาตปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนกัยายน 2566

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ขออนุญาตปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนกัยายน 2566

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำเเหน่ง

(สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมประจำตำเเหน่ง (สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศการสอนชดเชย

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ

   

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

หน้าเเรก

บุคลากรวิทยาลัย

 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
 

                  

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ

ตำเเหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 081 052 7273

 

 

 

   

 

 

 

นายบรรดล ขันธุเเสง

ตำเเหน่ง : รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ : 095 647 7534

 

 

 

นายสุรชัย นันจินดา

ตำเเหน่ง :  รองฝ่ายบริหารทรัพยากร

 โทรศัพท์ : 

 

 

 

 

 

 

นายสัญญา เคนทรภักดิ์

ตำเเหน่ง :   รองฝ่ายวิชาการ

 โทรศัพท์ :

 

นายสมัย บุตรตะกะ

ตำเเหน่ง : รองฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ

โทรศัพท์ : 081 872 2307

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าราชการครู วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง               
                     
 

นายสมัย บุตรตะกะ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครู คศ.2

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อม 

             หัวหน้างานทะเบียน

โทรศัพท์ : 081 872 2307

Google site : Kru_Samai

 

 

นายบุญชัย อรรถปัญญา

วุฒิกาศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 2

หน้าที่ : ครูพลศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาสัมัญ  

            หัวหน้างานพัสดุุ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Booncha

     
     

นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

วุฒิกาศึกษา : คบ.เคมี

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 1

หน้าที่ : ครูวิทยาศาสตร์  หัวหน้างานการเงิน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Laddawan

 

 

นายนรินทร์  ประจัญ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน   

            หัวหน้างานวิจัยเเละเเละสิ่งประดิษฐ์

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Narin

     

ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชัย ศิริเเวว

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์  

             หัวหน้างานหลักสูตร

โทรศัพท์ : 087 950 3322

Google site : Kru_Rittichai

 

นายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะไฟฟ้า

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานเเนะเเนว 

             หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Pratoo

 

นายสราวุุธ  กำทอง

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานวัดเเละประเมินผล 

            หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  

โทรศัพท์ : 080 466 4821

Google site : Kru_Sarawut

   

นางสาวอรัญญา เเก้วเหล่า

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต   ค.ม วิจัยเเละประเมินผลการศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี   หัวหน้างานบัญชี

             หัวหน้างานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ : 095 665 7316

Google site : Kru_Aranya

 

นางสาวสมพร จุตาผิว

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. คอมพิวเตอร์

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

            หัวหน้างานการค้า

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Somporn

 

นายสราวุฒิ  วสุเพ็ง

วุฒิกาศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

                    (ออกเเบบการผลิต)

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

            หัวหน้างานกิจกรรม

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Sarawut B1

 

นายจักรกฤษ ทวยดี

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะกรรมเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวน้าสาขายานยนต์ไฟฟ้า   หัวหน้างานความร่วมมือ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Jukkrit

 

นางสาวธัญญพร  กมลพันธ์

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการโรงเเรม

            หัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thunyaporn

   

นางสาวอรปรียา กาวี

วุฒิกาศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ หัวหน้างานสวัสดิการ

            หัวหน้างานประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

     

นางสาวปรัศนียาภรณ์ มีหนองใหญ่

วุฒิกาศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ หัวหน้างานวางแผนเเละงบประมาณ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Toktak

     
พนักงานราชการ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง               
                     
 

 นายศริชัย ดุลยะลา

วุฒิกาศึกษา :

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Sirichai

 

 

นางศิริประภา ศิริ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาค้าปลีก

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Siriprapa

 

     
     
 

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Lippakorn

   

ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์  ด้วโต้ด

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานปกครอง

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Suriyan

 

 นายสมคิด สันวิลาส

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล 

             ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kur_Somkit

 

 นายบรรจบ โปรสวาท

วุฒิกาศึกษา : คบ.สังคมศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูสังคมศึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

 

  นางสุพรรณี  เเสนขาว

 วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

 หน้าที่ : หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

 หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 โทรศัพท์ : 

 Google site : Kru_Supannee

 
 
 
ครูพิเศษสอน วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง               
                     
 

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Wuttikai

 

 นางสาวมุทิตา ยุระพันธ์

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_MuTit

   

นายปวัณร์ นรทัด

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

 หัวหน้างานลูกเสือ

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Pawan

 

นายครรชิต ธาุตุศรี

ฒิกาศึกษา : วศ.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เเละโทรคมนาคม

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานเเนะเเนว

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_KunChit

     
 

นางสาวณทยา  คาดีวี

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_NaThaya

 

นางสาววรัญญา  พุทธเเก้ว

วุฒิกาศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์    ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Waranya

 

นางสาวกฤติยา แท่นจันทร์

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

/ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ/ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

/ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kittiya

 

นางสาวสุพรรษา บุญแสน

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต(5ปี)

สาขาภาษาอังกฤษ

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Supansa

 

นายปรเมษ เเหมไธสง

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ 

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Benzema

  นายเอนก กองคำ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์

 หัวหน้างานลูกเสือ

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Anake

 

นางสาวกรรณิการ์  เอิบอุทัย

วุฒิกาศึกษา :

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ครูประจำสาขาวิชาค้าปลีก

 โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kunnika

 

นายไชยวัฒน์  บริสัย

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_chaiwat

 

นายธนพล วงสุวรรณ์

วุฒิกาศึกษา :

หน้าที่ :ครูประจำสาขาวิชาการโรงเเรม

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_ThanaPhon

 

นางกัลยารัตน์  เบาราญ

วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ :ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kunyarat

 

นายคัมภีร์  ธรรมเกษร

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างกล   

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kumpee

 

นายสมพงษ์   ไกยะฝ่าย

วุฒิกาศึกษา :

หน้าที่ :ครูประจำสาขาวิชาช่างเชื่อม

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Sompong

 

นายคชาวุฒิ  สุขลี่

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

หน้าที่ : ครูภาษาไทย

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Khachawut

 

นายพิชญะ   สุมา

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำสาขาวิชาช่างกล

  ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Pitchaya

     
 
 
 
เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง   
 
 

 นางสาวกาญจนา ตาลพันธ์

วุฒิกาศึกษา : การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่งานธุการ

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

โทรศัพท์ : 

Google site : Karnjana

 

 นางรสรินทร์ คำยศ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Rotsarin

 

 นางสาวลักขณา วงษ์จรัส

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Luxkana

 

นางสาวศรีไพร ญานสิทธิ์

วุฒิกาศึกษา : ประกาศนียบัตร​วิชาชีพ​ครู​เทคนิค​ชั้นสูง(ปทส.​)​

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : งานปกครอง, งานโครงการพิเศษฯ, งานครูที่ปรึกษา​

โทรศัพท์ : 

Google site : Sipri

 

 นางสาวธวัลรัตน์ คนโท

วุฒิกาศึกษา : ปวส. บริหารธุรกิจ

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โทรศัพท์ : 

Google site : Sipri

 

 นางสาวสมฤทัย เต็มใจ

วุฒิกาศึกษา : ปวส. บริหารธุรกิจ

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

โทรศัพท์ : 

Google site : Sipri

 

 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี  ภูต้องใจ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Rewadee

 

 

 นางสาวนงค์นภา ทาระเวทย์

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Nongnapa

 

นางสาวปรียาภรณ์ เเสนพวง

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Nongnapa

 

นางสาวอมรา ไกยะฝ่าย

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Ammara

 

   นางสาววีณา นาชัยภูมิ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Weena

 

 

นางสาวกัญญพัสร จุตาผิว

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่

หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งาน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kunyapatsorn

 

 พนักงานขับรถ/นักการภารโรง วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง   
 
 

 

นายวิษณุกรณ์ มะละตะ

ตำเเหน่ง : พนักงานขับรถ

หน้าที่ : พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ : 

 

 นายสมพงษ์ ดวงกสินธิ์

ตำเเหน่ง : พนักงานขับรถ

หน้าที่ : พนักงานขับรถ

โทรศัพท์ : 

 

นายบุญเลิศ  ไชยทองศรี

ตำเเหน่ง : นักการภารโรง

หน้าที่ : นักการภารโรง

โทรศัพท์ : 

 

นายสถาพร อันทะศรี

ตำเเหน่ง : นักการภารโรง

หน้าที่ : นักการภารโรง

โทรศัพท์ : 

 

นายบุญส่ง ยุรพันธ์

ตำเเหน่ง : นักการภารโรง

หน้าที่ : นักการภารโรง

โทรศัพท์ : 

   

นายสมพงษ์ ไพรสณฑ์

ตำเเหน่ง : ยามรักษาการณ์

หน้าที่ : ยามรักษาการณ์

โทรศัพท์ : 

 

นางดวงพร  อันทะศรี

ตำเเหน่ง : เเม่บ้าน

หน้าที่ : เเม่บ้าน

โทรศัพท์ : 

 
นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง   
 
   

นายชัชกร  สุดศก

ตำเเหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน

หน้าที่ : สอนประจำสาขาวิชาไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์ : 

 

นายจรณบูรณ์  ชมภูเพชร

ตำเเหน่ง : นักศึกษาฝึกสอน

หน้าที่ : สอนประจำสาขาวิชาไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์ : 

ดาวน์โหลดเอกสาร

                      

 

 

เอกสารงานพัสดุ

เอกสารงานบุคลากร

 เอกสารงานทะเบียน  เอกสารงานการเงิน
 เอกสารงานกิจกรรม เอกสารงานหลักสูตร
 เอกสารงานปกครอง เอกสารงานวัดผล
 เอกสารงานประกัน  เอกสารงานแผน

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

เเผนประจำปีงบประมาณ

เเผนประจำปีงบประมาณ 2567
เเผนประจำปีงบประมาณ 2566
เเผนประจำปีงบประมาณ 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992