Khammuang Industrial and Community Education College

ปฏิทิน

เวลา

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซน์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง Welcome to Km.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซน์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง Welcome to Km.ac.th (2)

วารสาร

  วารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 

   
   
   
   
     
       
       
     
 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกวดราคาห้องปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning


ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ขออนุญาตปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนกัยายน 2566

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ขออนุญาตปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนกัยายน 2566

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำเเหน่ง

(สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมประจำตำเเหน่ง (สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศการสอนชดเชย

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ

   

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

หน้าเเรก

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

      

 นายสุระชัย นันจินดา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    
 

นายจักรกฤษ ทวยดี

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะกรรมเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานเเผนเเละความร่วมมือ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Jukkrit

งานครูที่ปรึกษา    
 

นายบรรจบ โปรสวาท

วุฒิกาศึกษา : คบ.สังคมศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูสังคมศึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

งานปกครอง    
 

ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์  ด้วโต้ด

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานปกครอง

โทรศัพท์ : 

Google site :Kru_Suriyan

 

งานเเนะเเนวอาชีพ    
 

นายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะไฟฟ้า

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานเเนะเเนว 

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Pratoo

              งานสวัสดิการ    
     นางสาวอรปรียา กาวี

วุฒิกาศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานสวัสดิการ 

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

 

 

 

งานโครงการพิเศษ    
 

นายจักรกฤษ ทวยดี

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะกรรมเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Jukkrit

 

 

             

     

 

   
     
     
     
     
     
     
     

ดาวน์โหลดเอกสาร

                      

 

 

เอกสารงานพัสดุ

เอกสารงานบุคลากร

 เอกสารงานทะเบียน  เอกสารงานการเงิน
 เอกสารงานกิจกรรม เอกสารงานหลักสูตร
 เอกสารงานปกครอง เอกสารงานวัดผล
 เอกสารงานประกัน  เอกสารงานแผน

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

เเผนประจำปีงบประมาณ

เเผนประจำปีงบประมาณ 2567
เเผนประจำปีงบประมาณ 2566
เเผนประจำปีงบประมาณ 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992