Khammuang Industrial and Community Education College

ปฏิทิน

เวลา

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซน์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง Welcome to Km.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซน์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง Welcome to Km.ac.th (2)

วารสาร

  วารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 

   
   
   
   
     
       
       
     
 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกวดราคาห้องปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning


ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ขออนุญาตปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนกัยายน 2566

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ขออนุญาตปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนกัยายน 2566

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำเเหน่ง

(สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมประจำตำเเหน่ง (สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศการสอนชดเชย

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ

   

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

หน้าเเรก

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

 

นายบรรดล ขันธุเเสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  

     งานทวิภาคี                                

 

นายทิณกร กุระอิ่ม

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้างานทวิภาคี

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thinnakorn

  

 งานพัฒนาหลักสูตร

   
     

ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชัย ศิริเเวว

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ :   หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ หัวหน้างานหลักสูตร

โทรศัพท์ : 087 950 3322

Google site : Kru_Rittichai

งานวัดเเละประเมินผล    
 

นายสราวุุธ  กำทอง

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานวัดเเละประเมินผล

โทรศัพท์ : 080 466 4821

Google site : Kru_Sarawut

งานสื่อการเรียนการสอน    
 

 นายสุวรรณชาติ  ยานสุวรรณ์

วุฒิกาศึกษา : วศ.บ วิศวะไฟฟ้า

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Prato

สาขาวิชาช่างกล    
 

นายนรินทร์  ประจัญ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน   

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Narin

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    
 

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Lippakorn

 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
 

นายสมคิด สันวิลาส

วุฒิกาศึกษา : วท.บ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

โทรศัพท์ : 

Google site : Kur_Somkit

สาขาวิชาช่างเชื่อม    
     

นายสมัย บุตรตะกะ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อม  

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Samai

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์    
     

นายบุญชัย อรรถปัญญา

วุฒิกาศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 2

หน้าที่ :  หัวหน้าแผนกวิชาสัมัญ  

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Boonchai

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล    
 

นางสุพรรณี  เเสนขาว

 วุฒิกาศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

 หน้าที่ : หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

 โทรศัพท์ : 

 Google site : Kru_Supannee

สาขาการบัญชี    
 

นางสาวอรัญญา เเก้วเหล่า

วุฒิกาศึกษา : บช.บ บัญชีบัณฑิต   ค.ม วิจัยเเละประเมินผลการศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี   

โทรศัพท์ : 095 665 7316

Google site : Kru_Aranya

สาขาวิชาการโรงเเรม    
 

นางสาวธัญญพร  กมลพันธ์

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาการโรงเเรม

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Thunyaporn

สาขาวิชาค้าปลีก    
 

นางศิริประภา ศิริ

วุฒิกาศึกษา : 

ตำเเหน่ง : พนักงานราชการ

หน้าที่ : หัวหน้าสาขาวิชาค้าปลีก

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Siriprapa

ดาวน์โหลดเอกสาร

                      

 

 

เอกสารงานพัสดุ

เอกสารงานบุคลากร

 เอกสารงานทะเบียน  เอกสารงานการเงิน
 เอกสารงานกิจกรรม เอกสารงานหลักสูตร
 เอกสารงานปกครอง เอกสารงานวัดผล
 เอกสารงานประกัน  เอกสารงานแผน

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

เเผนประจำปีงบประมาณ

เเผนประจำปีงบประมาณ 2567
เเผนประจำปีงบประมาณ 2566
เเผนประจำปีงบประมาณ 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992