Khammuang Industrial and Community Education College

ปฏิทิน

เวลา

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซน์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง Welcome to Km.ac.th

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซน์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง Welcome to Km.ac.th (2)

วารสาร

  วารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 

   
   
   
   
     
       
       
     
 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกวดราคาห้องปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning


ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ขออนุญาตปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนกัยายน 2566

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ขออนุญาตปิดประกาศงบทดลอง ประจำเดือนกัยายน 2566

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำเเหน่ง

(สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมประจำตำเเหน่ง (สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศการสอนชดเชย

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ

   

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

หน้าเเรก

ประวัติความเป็นมา

 
ประวัติความเป็นมา
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  บนพื้นที่  69  ไร่  3  งาน
 เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  บ้านคำพิมูล  ถนนกาฬสินธุ์ – วังสามหมอ
 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  227)  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
 อยู่ห่างจากตัว อำเภอ คำม่วง  7  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัว     จังหวัดกาฬสินธุ์  75  กิโลเมตร 
ปีงบประมาณประมาณ  2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งแรก  เป็นเงิน  1,960,000.-บาท 
( หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) 
โดยก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ    จำนวน  12  รายการ
ปีงบประมาณ  2541  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียนชั่วคราวต่อเนื่อง จากปีงบประมาณที่แล้ว
  และได้รับงบประมาณเป็นค่าปรับเพื่อก่อสร้าง  อาคารเรียนถาวร  ค่าครุภัณฑ์  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
  ค่าสาธารณูปโภค  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  9,204,000.-  บาท  (เก้าล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น  1  หลัง 
อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น  1  หลัง  ค่าครุภัณฑ์   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภครวมเป็นเงินทั้งสิ้น  25,433,100.-  บาท  (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ  2543  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3 
ชั้นอาคารโรงฝึกงานผูกผันจากปีงบประมาณ  2542  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน  ค่าครุภัณฑ์  ค่
าตอบแทนใช้สอย  วัสดุค่าสาธารณูปโภค  ค่าจ้างครูชั่วคราวและเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมเป็นเงิน  19,452,880.-  บาท 
(สิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ  2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตภายใน  จำนวน  1,680  ตารางเมตร  ค่าก่อสร้างรั้ว  คสล.
  ประกอบเหล็กดัดพร้อมป้ายชื่อยาว  160  เมตร  ค่าครุภัณฑ์  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าจ้างครูสอนชั่วคราวและเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น10,039,240.-   บาท 
(สิบล้านสามหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ  2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน เสาประตูโกเหล็กเคลื่อนที่ได้
  ขนาด  14 x 26  เมตร  จำนวน  1  สนาม  จำนวนเงิน  253,800.-  บาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(กั้นห้องอาคารโรงฝึกงาน) จำนวน เงิน  624,000.-  บาท  ครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน  44  รายการ 
จำนวนเงิน  3,830,400.-  บาท  ค่าจ้างครูสอนชั่วคราวรายเดือน จำนวนเงิน  580,800.-  บาท 
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  จำนวน  3,308,300.-  บาท ค่าสาธารณูปโภคจำนวน  เงิน  182,200.-  บาท 
เงิน- 2 -อุดหนุนจำนวนเงิน  35,000.-  บาท รวมทั้งสิ้น  8,818,500.-  บาท
ปีงบประมาณ  2546  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ค่าติดตั้งระบบประปาบาดาล  1  ระบบจำนวนเงิน  1,581,000.-  บาท
  ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า  1  ระบบ  จำนวนเงิน  825,900.-  บาท   ครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน  36  รายการ 
จำนวนเงิน  3,590,700.-  บาท  ค่าจ้างครูสอนชั่วคราวรายเดือน  จำนวนเงิน  610,560.-  บาท  งบดำเนินการ 
จำนวนเงิน  1,770,700.-  บาท  งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน  จำนวนเงิน  2,368,160.-  บาท  เงินอุดหนุน 
จำนวนเงิน  65,000.- บาท  งบงานฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวนเงิน  366,699.- บาท รวมเงินทั้งสิ้น  11,178,719.- บาท
ปีงบประมาณ 2547   ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร 696,960   งบลงทุน ครุภัณฑ์324,000 บาท
สิ่งก่อสร้าง 950,000 เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 2,543,300 งบดำเนินงาน 2,872,800 งบอื่นๆ 100,000
รวมทั้งสิ้น 7,487,060 บาท
ปีงบประมาณ 2548  ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 696,960  บาท งบดำเนินงาน 2,322,200 บาท
งบลงทุน 585,000 งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 2,361,700 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป 112,000
งบรายจ่ายอื่นๆ  110,000 บาท งบงานฝึกและพัฒนาอาชีพ 672,700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,860,560 บาท
พ.ศ  2549 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 494,640 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 3,164,300 บาท 
ปวส. 894,900 บาท ระยะสั้น 970,000 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย 682,400 บาท
งบสิ่งประดิษฐ์ 150,000 บาท งบเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 4,309,500 บาท รวมทั้งสิ้น9,410,600 บาท
(เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
พ.ศ 2550 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 980,280 บาท งบดำเนินงาน ปวช.3,249,500 บาท
ปวส. 894,900 บาท  ระยะสั้น 620,800 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย 272,600 บาท 
สิ่งประดิษฐ์90,000 บาท งบเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 3,879,300 บาท รวมทั้งสิ้น 10,790,080 บาท
(สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)
พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,052,640 บาท งบดำเนินงาน ปวช.3,536,900 บาท
ปวส. 429,100 บาท  ระยะสั้น 633,100 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย 271,300 บาท 
สิ่งประดิษฐ์ 150,000 บาท งบเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 4,716,900 บาท ทุน 5,000 บาท
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 100,000 บาท   งบลงทุน 505,000 บาทรวมทั้งสิ้น 11,399,940 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสน
เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,111,440 บาท งบดำเนินงาน ปวช.3,047,700 บาท
ปวส.433,000 บาท  ระยะสั้น 1,241,600 บาท โครงการคุณธรรมนำความรู้ (วิจัย)15,000 บาท
โครงการคุณธรรมนำความรู้ 85,000 บาท โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 150,000 บาท
โครงการ Fixit Center 1,465,000 บาท โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 120,000 บาท
งบเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 6,342,100 บาท ทุน 10,000 บาท งบลงทุน 1,850,000 บาท  
งบอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 42,100 บาท งบอุดหนุนเข้าร่วมงาน 68 ปี อาชีวไทยก้าวไกลสู่อนาคต  30,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 20,442,370 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,112,880 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 4,824,300 บาท
ปวส. 751,100 บาท ระยะสั้น 621,200 บาทโครงการคุณธรรมนำความรู้ 60,000 บาท ทุนเฉลิมราชกุมารี 12,500 บาท
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,180,000 บาท วิจัยสิ่งประดิษฐ์ 120,000 บาท
อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 50,000 บาท อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 4,807,500 บาท
อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,477,451 บาท อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน 278,530 บาท
อุดหนุนค่าเครื่องแบบ 552,600 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 575,225 บาท โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 39,400 บาท
โครงการต้นกล้าอาชีพ 2,548,000 บาท  เงินรายได้สถานศึกษา 2,956,729 บาท รวมทั้งสิ้น 21,967,415 บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,155,540 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 2,814,900 บาท
ปวส. 1,004,500 บาท ระยะสั้น 461,300 บาท ทุนเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,522,000 บาท วิจัยสิ่งประดิษฐ์ 150,000 บาท
อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 60,000 บาท อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 4,239,900บาท
อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,277,700 บาท อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน 338,100 บาท อุดหนุนค่าเครื่องแบบ 636,300 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 652,650 บาท โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 88,000 บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา 2,500,000 บาท   งบลงทุน ครุภัณฑ์   1,462,660  บาท 
สิ่งก่อสร้าง 3,100,000  บาท รวมทั้งสิ้น  21,493,550 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,430,175 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 2,380,200 บาท ปวส. 849,100 บาท
ระยะสั้น 161,900 บาท ทุนเฉลิมราชกุมารี 45,000 บาท โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,515,000 บาท
วิจัยสิ่งประดิษฐ์ 135,000 บาท อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 78,200 บาท อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 3,647,000บาท
อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,264,000 บาท อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน 290,720 บาท อุดหนุนค่าเครื่องแบบ 570,600 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 600,400 บาท โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 76,500 บาท
ค่าใช้สอยเช่าเต้นอาชีวศึกษา 3,000 บาท  โครงการเร่งพัฒนายกระดับการจัดการเรียน 4 มิติ
200,000 บาท โครงการครูคลังสมอง 344,000 บาท เงินอุดหนุนกิจรรมองค์การวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 20,600 บาท
โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ 40,000 บาท โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจ  160,000 บาท 
โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 84,000 บาท โครงการ PTT  ช่วยเหลือภัยน้ำท่วม  30,000 บาท
งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง 5,150,000 บาท ครุภัณฑ์ 2,900,000 บาท เงินกันค่าหนังสือ 24,000 บาท
เงินรายได้สถานศึกษา 1,756,639 บาท รวมทั้งสิ้น  23,884,964 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,593,480 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 2,065,547 บาท ปวส. 656,800 บาท
ระยะสั้น 435,900 บาท ทุนเฉลิมราชกุมารี 45,000 บาท ทุน ปวส.15,000 บาท ทุน ปวช.15,000 บาท
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,516,000 บาท วิจัยสิ่งประดิษฐ์ 158,400 บาท
อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 78,000 บาท โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ 160,000 บาท
โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็ก 498,000 โครงการอบรมประชาชน 231,500 บาท
งบโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 210,000 บาท ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 947,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,499,000 บาท งบสิ่งก่อสร้าง(สนามฟุตซอล) 1,967,752.39 บาท
งบโครงการประสานงานนักเรียนนักศึกษา 20,000 บาท งบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ห้องน้ำอุตสาหกรรม) 350,000 บาท
งบโครงการเรียนจบพบงาน 10,000 บาท อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 3,754,300บาท อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,282,000 บาท
อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน 294,860บาท อุดหนุนค่าเครื่องแบบ 582,300 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 608,950 บาท
เงินรายได้สถานศึกษา 970,962.20 บาท รวมทั้งสิ้น 19,965,751.59  บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์ )

ดาวน์โหลดเอกสาร

                      

 

 

เอกสารงานพัสดุ

เอกสารงานบุคลากร

 เอกสารงานทะเบียน  เอกสารงานการเงิน
 เอกสารงานกิจกรรม เอกสารงานหลักสูตร
 เอกสารงานปกครอง เอกสารงานวัดผล
 เอกสารงานประกัน  เอกสารงานแผน

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

เเผนประจำปีงบประมาณ

เเผนประจำปีงบประมาณ 2567
เเผนประจำปีงบประมาณ 2566
เเผนประจำปีงบประมาณ 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992