Khammuang Industrial and Community Education College

ปฏิทิน

เวลา

ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซน์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง Welcome to Km.ac.th

วารสาร

  วารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 

     
   
       
 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

 

<<รวมวารสารประชาสัมพันธ์>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำเเหน่ง

(สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมประจำตำเเหน่ง (สัมภาษณ์)

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศการสอนชดเชย

ข่าวประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

เรื่องประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ

   

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

หน้าเเรก

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

                                       แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

นายบุญชัย อรรถปัญญา

วุฒิกาศึกษา : วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 2

หน้าที่ : ครูพลศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาสัมัญ  หัวหน้างานพัสดุุ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Boonchai

 

     
   นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

วุฒิกาศึกษา : คบ.เคมี

ตำเเหน่ง : ครู ค.ศ 1

หน้าที่ : ครูวิทยาศาสตร์  หัวหน้างานการเงิน

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Laddawan

 

 

   นางสาวอรปรียา กาวี

วุฒิกาศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ หัวหน้างานสวัสดิการ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

 

 

 

นายบรรจบ โปรสวาท

วุฒิกาศึกษา : คบ.สังคมศึกษา

ตำเเหน่ง : ครูผู้ช่วย

หน้าที่ : ครูสังคมศึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Onpreya

 

นางสาววรัญญา  พุทธเเก้ว

วุฒิกาศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์    ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Waranya

 

 นางสาวกฤติยา แท่นจันทร์

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. คณิตศาสตร์

ตำเเหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่ : ครูคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร/ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตรฯ/ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน/ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Kittiya

 

 

นางสาวสุพรรษา บุญแสน

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. ครุศาสตร์บัณฑิต(5ปี) สาขาภาษาอังกฤษ

หน้าที่ : ครูภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Supansa

 

 

 

นายคชาวุฒิ  สุขลี่

วุฒิกาศึกษา : ค.บ. ภาษาไทย

หน้าที่ : ครูภาษาไทย

โทรศัพท์ : 

Google site : Kru_Khachawut

     
     

ดาวน์โหลดเอกสาร

                      

 

 

เอกสารงานพัสดุ

เอกสารงานบุคลากร

 เอกสารงานทะเบียน  เอกสารงานการเงิน
 เอกสารงานกิจกรรม เอกสารงานหลักสูตร
 เอกสารงานปกครอง เอกสารงานวัดผล
 เอกสารงานประกัน  เอกสารงานแผน

ผู้บริหาร

 

นายเมืองมนต์ เนตรหาญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ปี 2565

ระบบบริการบุคลากร

รายงานการประชุม
แบบข้อตกลง PA1
แบบคำขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวภาครัฐ
ขอหนังสือรับรองต่างๆ

งานแนะแนว

คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566

เผยแพร่งานวิจัย

วิจัยในชั้นเรียน 2/2565
ผลงานทางวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ5ปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ศูนย์บ่มเพาะ

รายงานผลการดำเนินงาน ปี2565

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โทร.086-4505992