Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบรรจบ  โปสาวาท

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายอภิชาติ  ศรีกุตา 

หัวหน้างานบุคลากร

นายอภิชาติ  ศรีกุตา

หัวหน้างานการเงิน

นางธนพร  ศรีบ้านโพน 

หัวหน้างานการบัญชี

นายสมัย  บุตตะกะ

หัวหน้างานพัสดุ

นายศิริชัย  ดุลยะลา

หัวหน้างานสถานที่

นางวลัยลักษณ์  คำประสาร

หัวหน้างานทะเบียน

 

 

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

     

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th