Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

โครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ โครงการอบรมการเขียนแผนสมรรถนะ
ครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ

...

Read more
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562 โครงการประฐมนิเทศ2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562

...

Read more
โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานคึกษา 2561
สืบสานประเพณีสงกาลวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2562
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกาล

Home

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

1.ผู้บริหาร     จำนวน   5  คน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
 

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

2

นายสุวิทย์ สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

3 นายบรรดล ขันธุแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ชำนาญการ  
4 นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ ชำนาญการ  
5 นางอริยา อรุณศิวกุล รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ชำนาญการ  กศม.
(การบริหารการศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 ลำดับที่    ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายธวัชชัย  สุนประสพ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครู คศ. 1 คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แลโทรคมนาคม
2 นายสมคิด  สันวิลาศ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานราชการ วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3 นายครรชิต ธาตศรี ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูพิเศษ คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แลโทรคมนาคม
4 นายณัฐพล  มูลมั่น ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูพิเศษ ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 3.ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 ลำดับที่    ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน   หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง                  พนักงานราชการ วท.บ.ไฟฟ้า 
2 ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์  ด้วงโต้ด ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง   พนักงานราชการ วท.บ.ไฟฟ้าอุตสาหกรรมไฟฟ้า
3 นายพัชรพงษ์  อนุพัฒน์ ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง   ครูพิเศษ อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
4   ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง  ครูพิเศษ  คอบ .วิศวกรรมไฟฟ้า

 4.ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายอภิชาติ ศรีมุกดา หัวหน้าแผนกช่างยนต์ ครูค.ศ. 1  
2 นายทินกร   กุระอิ่ม                  ครูแผนกช่างยนต์               พนักงานราชการ คอบ.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3 นายประวัณ  นรทัด ครูแผนกช่างยนต์ ครูพิเศษ ปทส.เครื่องกล
4 นายกฤษ  จันทะโสตถิ์ ครูแผนกช่างยนต์ ครูพิเศษ  ปทส.เครื่องกล
5 นายชัยนาท  วรรณฤทธิ์ ครูแผนกช่างยนต์ ครูพิเศษ  ปทส.เครื่องกล

 

5.ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1    นาย            ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                                        

 6.ครูแผนกวิชาโลหะการ

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายสมัย   บุตรตะกะ ครูแผนกโลหะการ ครู คศ.๑ กศม.เทคโนโลยีการศึกษา
2 นายศิริชัย   ดุลยะลา หัวหน้าแผนกโลหะการ พนักงานราชการ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 7.ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมการผลิต

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายอำพล กองม่วง          ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมการผลิต     ครูพิเศษ             

 8.ครูแผนกวิชาการบัญชี

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นางสาวฉวีวรรณ  ปันทะนนท์   ครูแผนกการบัญชี                  พนักงานราชการ บช.บ.การบัญชี                     
2 นางศริประภา  ศิริ    ครูแผนกการบัญชี พนักงานราชการ บธ.บ.การตลาด
3 นางธนพร   ศรีบ้านโพน ครูแผนกการบัญชี พนักงานราชการ บช.บ.การบัญชี     
4 นางสาวมุทิตา  ยุระพันธ์ ครูแผนกการบัญชี ครูพิเศษ บช.บ.การบัญชี  

 9.ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นางสุภาพร วงจรัส หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ครู คศ.๑  
2 นางสาวฐานะกุล   วารีขันธ์  ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ พนักงานราชการ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
3 นางสุพรรณี  แสนขาว ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ครูพิเศษ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
4 นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ครูพิเศษ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

 10.ครูแผนกวิชากสามัญ สัมพันธ์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายบุญชัย อรรถปัญญา หัวหน้าแผกนสามัญ สัมพันธ์         ครูค.ศ. 1              ศษ.ม                
2 นางวลัยลักษณ์ คำประสาร ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
3 นายบรรจบ      โปสาวาท ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ ศน.บ.สังคมวิทยาฯ
4 นางสาวอรพิน ใจหมั่น ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ๋  
5 นางสาวเจนจิรา ภูถ้ำโท ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ  
6 นายวัชรชัย ทองแถม ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ  
7 นายนฤเดช ขันแสง ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ ค.บ.ภาษาไทย

 11.เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
1 นางสาวรสรินทร์ คำยศ           เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ปวส.คอมพิวเตอร์               
2 นางสาวสมฤทัย  เต็มใจ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคคี ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 นางบุญจันทร์ เบาราญ เจ้าหน้าที่งานการเงิน บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 นางสาว เจ้าหน้าที่งานการเงิน  
5 นางสาวกาญจนา  ตาลพันธ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
6 นางสาวสีไพร ญาณสิทธ์ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร
7 นายบุญโฮม จันทะโสติ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ม.3
8 นายบุญเลิศ ไชยทองศรี เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  ม.6
9 นายสถาพร อันทะศรี เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  ม.6
10 นายสุพล ยุระพันธ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  ปวส.ก่อสร้าง
11 นายปารัตน์ กงกาหน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  ม.6
12 นายอิสระ แท่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ดูแลสวน ม.6
13 นายฉัตร สุวรรณชาติ พนักงานขับรถ ม.6
14 นายสมพงษ์ ไพรสณฑ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ม.3
15 นายบุญส่ง ยุระพันธ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ม.3
16 นายจักรพงษ์ ปัญจิต เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
17 นางเปรมนิช ไชยแสน แม่บ้าน  
18 นางาสาวลักขณา  วงศ์จรัส เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
19 นางสาวสุปราณี ศรีบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ  
20 นางสาวสมพิศ ผายเตชะ เจ้าหน้าที่งานวัดผล  
21 นางสาวกรรณิการ์  สมานมิตร เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ  
22 นางสาวธวัลรัตน์  คนโท เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
23   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
     

 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 

        เอกสารดาวโหลดงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

       

        เอกสารดาวโหลดงานแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติการ และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

 

     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะการแผ่นพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมโลหะ       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

    ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจักชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นซอฟต์แวร์งานเชื่อมโลหะ

    

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นพร้อมซอฟแวร์งานเชื่อมโลหะแบบ E-Learning 

 

   เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  

 

 

 

ผู้บริหาร

นายวาทิช ฝ่านสำแดง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นายบรรดล ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
นายสุิทย์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางอริยา อรุณศิวกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
9
เนื้อหา
73

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th