Get Adobe Flash player

แผนกวิชาช่างยนต์

นายอำพล  กองม่วง

หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสุพรรณี  แสนขาว

ครูพิเศษ

นายจักรพงษ์  ปัญจิต

พนักงานราชการ

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

ครูพิเศษ

นางธนพร  ศรีบ้าโพน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางศิริประภา  ศิริ

พนักงานราชการ

นางสาวมุฑิตา  ยุระพันธ์

ครูพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th