Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

แผนผังวิทยาลัย

แผนผังวิทยาลัย

        1. อาคารบ้านพักผู้บริหาร

        2. อาคารงานพัสดุ  งานวิจัย  งานประกัน

        3. อาคารงานกิจกรรม งานครูที่ปรึกษา  ห้องทำงานรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

        4. อาคารเรียนวิชาสามัญ บัญชี  คอมพิวเตอร์

        5. อาคารวิทยบริการ

        6. อาคารหอประชุม

        7. อาคารเรียนสาขาวิชา ยานยนต์  ไฟฟ้า  ออิเล็กทรอนิกส์

        8. อาคารโรงอาหาร

        9. อาคารเรียน สาขาวิชา โลหะการณ์ เทคนิคพื้นฐาน  เทคนิคอุตสาหกรรม

       10. อาคารงานสถานที่

       11. โดมเอนกประสงค์

       12. หอพักครูและนักเรียน นักศึกษา

       13. ป่าเฉลิมพระเกียรติ

       14. สนามฟุตบอล

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th