Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

 

 

Home

การบัญชี

นางพันทา  สวัสดี

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวฉวีวรรณ  ปันทะนนท์

พนักงานราชการ

นางศิริประภา  ศิริ

พนักงานราชการ

นางธนพร  ศรีบ้านโพน

พนักงานราชการ

นางสาวมุฑิตา  ยุระพันธ์

ครูพิเศษ

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th