Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

โครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ โครงการอบรมการเขียนแผนสมรรถนะ
ครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ

...

Read more
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562 โครงการประฐมนิเทศ2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562

...

Read more
โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานคึกษา 2561
สืบสานประเพณีสงกาลวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2562
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกาล

Home

นักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2560  (ปีปัจจุบัน)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น   714  คน

 

ประเภทวิชา/สาขา

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)

 

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

 

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

 

รวมทั้งสิ้น

169

165

124

458

137

119

256

705

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   

 

 

 

0

 

 

0

0

 - สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 

41

40

34

115

25

26

51

166

 - สาขาวิชา/งาน โลหะการ

2

9

9

20

-

-

-

26

 - สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้ากำลัง

38

30

21

89

27

32

59

148

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

30

20

19

69

19

14

33

102

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

 

 

 

 

15

15

30

15

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 

 

 

0

 

 

0

0

 - สาขาวิชา/งาน  การบัญชี

41

45

27

113

31

23

54

167

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

21

14

52

20

9

29

81

เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น   826   คน

 

ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)

 

 

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

 

รวมทั้งสิ้น

240

169

165

574

115

137

252

826

 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

0

 

 

0

0

 

 - สาขาวิชา/เครื่องกล

40

41

40

121

20

25

45

166

 

 - สาขาวิชา/โลหะการ

40

2

9

51

 

-

-

51

 

 - สาขาวิชา/ไฟฟ้ากำลัง

40

38

30

108

20

27

47

155

 

 - สาขาวิชา/อิเล็กทรอนิกส์

40

30

20

90

20

19

39

129

 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

 

 

 

0

15

15

30

15

 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 - สาขาวิชา/งานการบัญชี

40

41

45

126

20

31

51

177

 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40

17

21

78

20

20

40

118

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 

        เอกสารดาวโหลดงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

       

        เอกสารดาวโหลดงานแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติการ และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

 

     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะการแผ่นพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมโลหะ       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

    ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจักชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นซอฟต์แวร์งานเชื่อมโลหะ

    

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นพร้อมซอฟแวร์งานเชื่อมโลหะแบบ E-Learning 

 

   เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  

 

 

 

ผู้บริหาร

นายวาทิช ฝ่านสำแดง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นายบรรดล ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
นายสุิทย์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางอริยา อรุณศิวกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
9
เนื้อหา
73

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th