Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

โครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ โครงการอบรมการเขียนแผนสมรรถนะ
ครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ

...

Read more
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562 โครงการประฐมนิเทศ2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562

...

Read more
โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานคึกษา 2561
สืบสานประเพณีสงกาลวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2562
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกาล

Home

หลักสูตรการเรียนการสอน 2562

หลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 ระดับ 2 ประเภทวิชา  8 สาขาวิชา 

ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน

ประเภทวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน

ระดับ  ปวช.

ระดับ  ปวส.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 สาขาวิชาอุตสาหกรรม

      -  สาขาช่างยนต์

      -  สาขาช่างเชื่อมโลหะ

      -  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

      -  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

       - สาขาวิชากลโรงงาน

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

  สาขาวิชาอุตสาหกรรม

        -  สาขาเทคนิคยานยนต์

        - เทคนิคโลหะ              

        - สาขาไฟฟ้า

        - สาขาอิเล็กทรอนิกส์

       - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

    -  สาขางานการบัญชี

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

     สาขาวิชาการบัญชี

          -  สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

à    สาขาวิชาการโรงแรม

-สาขางานบริการอาหารและเครื่องเดื่ม

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

     สาขาวิชาการโรงแรม

             -สาขางานการโรงแรม

ชื่อหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

แนะนำวิทยาลัย

 

แนะนำวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  2558

แนะนำวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2560

แนะนำวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2561

แนะนำวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2562

ข้อมูลการเงินวิทยาลัย 2561

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 

        เอกสารดาวโหลดงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

       

        เอกสารดาวโหลดงานแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติการ และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

 

     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะการแผ่นพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมโลหะ       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

    ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจักชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นซอฟต์แวร์งานเชื่อมโลหะ

    

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นพร้อมซอฟแวร์งานเชื่อมโลหะแบบ E-Learning 

 

   เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  

 

 

 

ผู้บริหาร

นายวาทิช ฝ่านสำแดง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นายบรรดล ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
นายสุิทย์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางอริยา อรุณศิวกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
9
เนื้อหา
73

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th