Get Adobe Flash player

Articles

สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

 

ภาพเขตบริการการศึกษาของวิทยาลัย มีเขตพื้นที่รับบริการประชาชนสามารถส่งบุตรหลานมาเรียน  2  อำเภอ คือ  อำเภอคำม่วง  และกิ่งอำเภอสามชัย  มีโรงเรียนที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอคำม่วง  จำนวน  12  โรง  และในเขตกิ่งอำเภอสามชัย  จำนวน  4  โรง

                   สภาพเศรษฐกิจของประชาชน  สภาพภูมิประเทศอำเภอคำม่วง  ติดเทือกเขาภูพาน  ประกอบอาชีพการเกษตร  ปลูกข้าว  ปลูกอ้อย  มันสำปะหลัง  ทำสวนและเลี้ยงสัตว์  การคมนาคม ทางบกเข้าหมู่บ้านค่อนข้างลำบาก  แหล่งวัฒนธรรมของอำเภอคำม่วง ของชาวผู้ไทยบ้านโพน  เป็นต้นกำเนิดของการทอผ้าไหมแพรวา  มีการทอผ้าไหมแพรวาเป็นอาชีพเสริม  มีประเพณีบุญบั้งไฟ  และดนตรีโปงลาง  สภาพภูมิประเทศกิ่งอำเภอสามชัยอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว  เป็นพื้นที่ราบ  ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกข้าว  ปลูกอ้อย  มันสำปะหลัง และจับสัตว์น้ำ  การคมนาคมทางบกมีถนนลุกรังเข้าหมู่บ้านประชาชนเดินทางค่อนข้างลำบากในฤดูฝน  มีสถานประกอบการที่รับประชาชนเข้าทำงาน  และรับพืชผลการเกษตร คือ โรงงาน บริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน  จำกัด  ประชาชนในเขตพื้นที่ยังมีรายได้น้อย สภาพยากจน หลังจากฤดูทำนาจะเข้าไปรับจ้างทำงานนอกเขตพื้นที่