Home

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายทิณกร  กุระอิ่ม 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา  ตาลพันธ์

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์