แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

นายอำพล  กองม่วง

หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต