แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสุพรรณี  แสนขาว

ครูพิเศษ

นายจักรพงษ์  ปัญจิต

พนักงานราชการ

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

ครูพิเศษ