แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสุพรรณี  แสนขาว

พนักงานราชการ

นายจักรพงษ์  ปัญจิต

ครูพิเศษ