แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสุพรรณี  แสนขาว

ครูพิเศษ

นางสาวฐานกูล  วารีขันธ์

พนักงานราชการ

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

ครูพิเศษ