แผนกวิชาการบัญชี

การบัญชี

นางธนพร  ศรีบ้าโพน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวมุฑิตา  ยุระพันธ์

ครูพิเศษสอน

     

                           นางสาวณทยา คาดีวี

                                 ครูพิเศษสอน

                                    นางสาวสุปราณี ศรีบุญจันทร์

                                 ครูพิเศษสอน