แผนกวิชาการบัญชี

การบัญชี

นางธนพร  ศรีบ้าโพน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางศิริประภา  ศิริ

พนักงานราชการ

นางสาวมุฑิตา  ยุระพันธ์

ครูพิเศษ