แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายธวัชชัย  สุนประสพ

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

     

 

 

 

 

 

 

นายครรชิต  ธาตุศรี

วิชาการแผนก

นายสมคิด  สันวิลาศ

ปกครองแผนก

นายณัฐพล  มูลมั่น 

กิจกรรมแผนก