แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายพัทรพงษ์ อนุพัฒน์

ครูพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี สุริยันต์ ด้วงโต๊ด

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 นาย ปฐมพงษ์     ภูโอบอ้อม

ครูพิเศษ