แผนกวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาเครื่องกล

สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

นายอภิชาติ  ศรีกุตา
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล/ยานยนต์

 

 

 

 

 

 

นายชัยนาท  วรรณฤทธิ์

ครูพิเศษ

นายทิณกร  กุระอิ่ม

พนักงานราชการ

นายประวัณ  นรทัด

ครูพิเศษ

นายกฤษณ์  จันทะโสติ

ครูพิเศษ