แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สามัญ - สัมพันธ์

นายบุญชัย  อรรถปัญญา

หัวหน้าแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์

นางวลัยลักษณ์ คำประสาร

ครู ค.ศ. ๑  

เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวเจนจิรา  ภูโทถ้ำ

ครูพิเศษ

เอกภาษาอังกฤษ

นางสาวอรพิณ  ใจหมั่น

ครูพิเศษ

เอกคณิตศาสตร์

นายบรรจบ  โปสาวาท

พนักงานราชการ

เอกสังคม  

นายวัชรชัย  ทองแถม

ครูพิเศษ

เอกวิทยาศาสตร์

นายนฤเดช  ขันแสง

ครูพิเศษ

เอกภาษาไทย