แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

สามัญ - สัมพันธ์

นายบุญชัย  อรรถปัญญา

หัวหน้าแผนกวิชา สามัญ-สัมพันธ์

นางวลัยลักษณ์ คำประสาร

ครู ค.ศ. ๑  

วิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวสุพรรษา  บุญแสน

ครูพิเศษ

วิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวกฤติยา แท่นจันทร์

ครูพิเศษ

วิชาคณิตศาสตร์

นายบรรจบ  โปสาวาท

พนักงานราชการ

วิชาสังคม  

 

นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

ครูค.ศ๑

วิชาวิทยาศาสตร์

 

นางสาววรัญญา พุทธแก้ว

ครูพิเศษ

วิชาวิทยาศาสตร์

       

                    นายนัตติกร นาไชย

ครูพิเศษ

                        วิชาภาษาไทย