ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสุวิทย์  สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวอรพิณ  ใจหมั่น

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายณัฐพล  มูลมั่น

หัวหน้างานปกครอง

นายพัทรพงษ์  อนุพัฒน์

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

นางสาวฐานกูล  วารีขันธ์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายทิณกร  กุระอิ่ม

หัวหน้างานโครงการพิเศษ