งานแนะแนวและการจัดหางาน

งานแนะแนวและการจัดหางาน

นายพัทรพงษ์  อนุพัฒน์

หัวหน้างานแนะแนวนักเรียนนักศึกษา