งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นางสานอรพิน  ใจหมั่น

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

นางสาวสีไพร  ญาณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

ระบบติดตามผู้เรียน ใบคำร้อง ใบรายงานตรวจเยี่ยมบ้าน