ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายบรรดล  ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางธนพร  ศรีบ้านโพน

หัวห้างานวางแผนและงบประมาณ

นายจักรพงษ์  ปัญจิต

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายบุญชัย อรรถปัญญา

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางวลัยลักษณ์  คำประสาร

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

  

นางสาวมุฑิตา  ยุระพันธ์  

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์