ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางอริยา  อรุณศิวกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวห้างานวางแผนและงบประมาณ

นายสมคิด  สันวิลาศ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายบุญชัย อรรถปัญญา

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางวลัยลักษณ์  คำประสาร

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

  

นางสาวมุฑิตา  ยุระพันธ์  

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า

นายทิณกร  กุระอิ่ม

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์