งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

นางวลัยลักษณ์  คำประสาน

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางสาวกาญจนา ตาลพันธ์

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา