Get Adobe Flash player

นายสมคิด  สันวิลาศ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายณัฐพล  มูลมั่น

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายจักร์พงษ์ ปัญจิตร

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th