งานวามแผนละงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

 

 

 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดำเนินงาน ตามภาระงานประจำ/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน

 

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

 

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2563