ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายธวัชชัย  สุนประสพ

หัวหน้างานหลักสูตร

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายอำพล  กองม่วง

หัวหน้างานวัดผล

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 

นางศิริประภา  ศิริ

หัวหน้างานวิทยบริการ

นายบุญชัย  อรรถปัญญา

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

นายสมคิด  สันวิลาศ  

หัวหน้างานสือการเรียนการสอน

นายศิริชัย  ดุลยะลา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นายอภิชาติ  ศรีกุตา

หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์

นายลิปปกร ศรีบ้านโพน

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายสมัย  บุตตะกะ

หัวห้าแผนกวิชาโลหะการ

 

นางธนพร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวห้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์