งานสือการเรียนการสอน

งานสือการเรียนการสอน

นายสมคิด  สันวิลาศ

หัวหน้างานสือการเรียนการสอน

นายจักรพงษ์ ปัญจิต

เจ้าหน้าที่งานสือการเรียนการสอน

 

สื่อการเรียนแบบ E - BOOK สือการเรียนการสอนแบบ CAI