Get Adobe Flash player

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระะบบทวิภาคี

นายบุญชัย  อรรถปัญญา

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th