งานหลักสูตรการเรียนการสอน

งานหลักสูตรการเรียนการสอน

นายธวัชชัย  สุนประสพ

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน

 

นางสาวสมฤทัย  เต็มใจ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

แบบฟอร์มแผนการรู้ส่วนนำ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มบันทึกหลัังการสอนและรายวิชาที่ออกฝึกงาน