ฝ่ายบริหารทัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายบรรจบ  โปสาวาท

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายอภิชาติ  ศรีกุตา 

หัวหน้างานบุคลากร

นายอภิชาติ  ศรีกุตา

หัวหน้างานการเงิน

นางธนพร  ศรีบ้านโพน 

หัวหน้างานการบัญชี

นายสมัย  บุตตะกะ

หัวหน้างานพัสดุ

นายศิริชัย  ดุลยะลา

หัวหน้างานสถานที่

นางสุภาพร  วงษ์จรัส

หัวหน้างานทะเบียน

 

 

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์