งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

นายบรรจบ  โปสาวาท

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

นายรสรินทร์  คำยศ

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 

 

ระบบ  E - OFFICE หนังสือภายใน หนังสือภายนอก