Get Adobe Flash player

แผนผังพื้นที่วิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ

ปรัชญา

       ประพฤติดี     มีวินัย      ใฝ่ศึกษา   พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

       พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

 1. มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยยึดหลักคุณธรรมที่มีคุณภาพ  คุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจผู้รับบริการภายในประเทศและประชาคมอาเซียน
 2. สร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านอาชีพและบริการชุมชน อย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาองค์การ บริหารจัดการในกรอบธรรมภิบาลให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 

อัตลักษณ์    "ประพฤติดี   มีจิตอาสา"

 

เอกลักษณ์  "จัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน"

 

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 50
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา
 6. 6. ผู้เรียนมีความประพฤติดีและมีจิตบริการ

 

 1. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

 1. ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 2. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่นเหรียญทองระดับชาติ.
 3. ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับชาติ
 4. ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผลคะแนนเฉลี่ย ได้ 51 ระดับคุณภาพ ดี
 5. ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 1 ใน 10สถานศึกษา
 6. ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2558
 7. ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ อันดับ 3 ด้วยผลงานฝาปิดท่อน้ำ PVCประจำปีงบประมาณ 2558
 8. ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติ อันดับ 3 ด้วยผลงานบันไดหนีไฟแบบพับประจำปีงบประมาณ 2559

 

 1. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา

มาตรการที่ 1

สถานศึกษาพัฒนาระบบติดตามผู้เรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 2

สถานศึกษามีนวัตกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ

มาตรการที่ 3

สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 2

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในความเป็นไทย ดำเนินชีวิตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการที่ 1

ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทย บริหารจัดการในกรอบธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

มาตรการที่ 2

ส่งเสริมสถานศึกษาจัดทำรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาตรการที่ 3

ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

มาตรการที่ 4

ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามกระบวนการเรียนรู้การปลูกจิตสำนึกค่านิยมวัฒธรรม

และวิถีชีวิตในประชาธิปไตย

มาตรการที่ 5

ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาดำเนินตามนโยบาย 3 D

กลยุทธ์ที่ 3

ขยายโอกาสทางการศึกษา

มาตรการที่ 1

ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็ง

มาตรการที่ 2

สนับสนุนงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ

มาตรการที่ 3

ส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการ 1 คน2 ใบประกาศ

กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

มาตรการที่ 1

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล

มาตรการที่ 2

พัฒนาบริหารอัตรากำลัง และปรับโครงสร้างอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา

มาตรการที่ 3

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

       วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  บนพื้นที่  69  ไร่  3  งาน  เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  บ้านคำพิมูล  ถนนกาฬสินธุ์ – วังสามหมอ  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  227)  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ห่างจากตัวอำเภอคำม่วง  7  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัว     จังหวัดกาฬสินธุ์  75  กิโลเมตร  ปีงบประมาณประมาณ  2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งแรกโดยก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ปีงบประมาณ  2541  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนชั่วคราวต่อเนื่อง จากปีงบประมาณที่แล้ว  และได้รับงบประมาณเป็นค่าปรับเพื่อก่อสร้าง อาคารเรียนถาวร 

ปีงบประมาณ  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น  1  หลัง  อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น  1  หลัง 

ปีงบประมาณ  2543  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น  อาคารโรงฝึกงานผูกผันจากปีงบประมาณ  2542  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน

ปีงบประมาณ  2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตภายใน  จำนวน  1,680  ตารางเมตร  ค่าก่อสร้างรั้ว  คสล.  ประกอบเหล็กดัดพร้อมป้ายชื่อยาว  160  เมตร 

ปีงบประมาณ  2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน  เสาประตูโกเหล็กเคลื่อนที่ได้  ขนาด  14 x 26  เมตร  จำนวน  1  สนาม  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (กั้นห้องอาคารโรงฝึกงาน)

ปีงบประมาณ  2546  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ค่าติดตั้งระบบประปาบาดาล  1  ระบบ ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า  1  ระบบ

ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง 500 เมตรก่อสร้างรั้วคอนกรีตแบบทึบ ระยะยาว 500 เมตรค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม งบกระตุ้นเศรษฐกิจค่าปรับปรุงระบบประปา งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปีงบประมาณ 2559อาคารวิทยบริการ  ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น   และ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 1หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 60 ห้อง

             

สีประจำ   เขียว – เหลือง

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th