อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

               ประพฤติดี  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ 

              จัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วน