วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส.  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยยึดหลักคุณธรรมที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพ คุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจผู้รับบริการภายในประเทศและประชาคมอาเซียน

สร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านอาชีพและบริการชุมชน อย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาองค์การ บริหารจัดการในกรอบธรรมภิบาลให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล