Get Adobe Flash player

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

 

 

 

 

Home

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

        พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ด้านวิชาชีพ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับ  ปวช. ปวส. ระบบทวิภาคี และหลักสูตรระยะสั้นโดยยึดหลักคุณธรรมที่มีคุณภาพ

 2. สร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านอาชีพและบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง

3. สุงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรภายใต้หลักเศรษบกิจพอเพียง 

ผู้บริหาร


นายวาทิช  ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

นางอริยา  อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th