Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

โครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ โครงการอบรมการเขียนแผนสมรรถนะ
ครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ

...

Read more
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562 โครงการประฐมนิเทศ2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562

...

Read more
โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานคึกษา 2561
สืบสานประเพณีสงกาลวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2562
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกาล

Home

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ

ปรัชญา

       ประพฤติดี     มีวินัย      ใฝ่ศึกษา   พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

       พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

 1. มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยยึดหลักคุณธรรมที่มีคุณภาพ  คุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจผู้รับบริการภายในประเทศและประชาคมอาเซียน
 2. สร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้านอาชีพและบริการชุมชน อย่างต่อเนื่อง
 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาองค์การ บริหารจัดการในกรอบธรรมภิบาลให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 

อัตลักษณ์    "ประพฤติดี   มีจิตอาสา"

 

เอกลักษณ์  "จัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน"

 

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 50
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนการสอนและปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา
 6. 6. ผู้เรียนมีความประพฤติดีและมีจิตบริการ

 

 1. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

 1. ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
 2. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่นเหรียญทองระดับชาติ.
 3. ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับชาติ
 4. ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ผลคะแนนเฉลี่ย ได้ 51 ระดับคุณภาพ ดี
 5. ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 1 ใน 10สถานศึกษา
 6. ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2558
 7. ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ อันดับ 3 ด้วยผลงานฝาปิดท่อน้ำ PVCประจำปีงบประมาณ 2558
 8. ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติ อันดับ 3 ด้วยผลงานบันไดหนีไฟแบบพับประจำปีงบประมาณ 2559

 

 1. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษา

มาตรการที่ 1

สถานศึกษาพัฒนาระบบติดตามผู้เรียนรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่ 2

สถานศึกษามีนวัตกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพ

มาตรการที่ 3

สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 2

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในความเป็นไทย ดำเนินชีวิตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรการที่ 1

ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทย บริหารจัดการในกรอบธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

มาตรการที่ 2

ส่งเสริมสถานศึกษาจัดทำรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาตรการที่ 3

ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

มาตรการที่ 4

ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามกระบวนการเรียนรู้การปลูกจิตสำนึกค่านิยมวัฒธรรม

และวิถีชีวิตในประชาธิปไตย

มาตรการที่ 5

ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาดำเนินตามนโยบาย 3 D

กลยุทธ์ที่ 3

ขยายโอกาสทางการศึกษา

มาตรการที่ 1

ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็ง

มาตรการที่ 2

สนับสนุนงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ

มาตรการที่ 3

ส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการ 1 คน2 ใบประกาศ

กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

มาตรการที่ 1

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล

มาตรการที่ 2

พัฒนาบริหารอัตรากำลัง และปรับโครงสร้างอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา

มาตรการที่ 3

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

       วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  บนพื้นที่  69  ไร่  3  งาน  เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  บ้านคำพิมูล  ถนนกาฬสินธุ์ – วังสามหมอ  (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  227)  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ห่างจากตัวอำเภอคำม่วง  7  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัว     จังหวัดกาฬสินธุ์  75  กิโลเมตร  ปีงบประมาณประมาณ  2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งแรกโดยก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ปีงบประมาณ  2541  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนชั่วคราวต่อเนื่อง จากปีงบประมาณที่แล้ว  และได้รับงบประมาณเป็นค่าปรับเพื่อก่อสร้าง อาคารเรียนถาวร 

ปีงบประมาณ  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น  1  หลัง  อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น  1  หลัง 

ปีงบประมาณ  2543  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น  อาคารโรงฝึกงานผูกผันจากปีงบประมาณ  2542  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน

ปีงบประมาณ  2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตภายใน  จำนวน  1,680  ตารางเมตร  ค่าก่อสร้างรั้ว  คสล.  ประกอบเหล็กดัดพร้อมป้ายชื่อยาว  160  เมตร 

ปีงบประมาณ  2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน  เสาประตูโกเหล็กเคลื่อนที่ได้  ขนาด  14 x 26  เมตร  จำนวน  1  สนาม  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (กั้นห้องอาคารโรงฝึกงาน)

ปีงบประมาณ  2546  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ค่าติดตั้งระบบประปาบาดาล  1  ระบบ ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า  1  ระบบ

ปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง 500 เมตรก่อสร้างรั้วคอนกรีตแบบทึบ ระยะยาว 500 เมตรค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม งบกระตุ้นเศรษฐกิจค่าปรับปรุงระบบประปา งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปีงบประมาณ 2559อาคารวิทยบริการ  ปีงบประมาณ 2559 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2560 บ้านพักครูเรือนแถว 2 ชั้น   และ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 1หลัง  มีห้องทั้งสิ้น 60 ห้อง

             

สีประจำ   เขียว – เหลือง

แผนผังวิทยาลัย

แผนผังวิทยาลัย

        1. อาคารบ้านพักผู้บริหาร

        2. อาคารงานพัสดุ  งานวิจัย  งานประกัน

        3. อาคารงานกิจกรรม งานครูที่ปรึกษา  ห้องทำงานรองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

        4. อาคารเรียนวิชาสามัญ บัญชี  คอมพิวเตอร์

        5. อาคารวิทยบริการ

        6. อาคารหอประชุม

        7. อาคารเรียนสาขาวิชา ยานยนต์  ไฟฟ้า  ออิเล็กทรอนิกส์

        8. อาคารโรงอาหาร

        9. อาคารเรียน สาขาวิชา โลหะการณ์ เทคนิคพื้นฐาน  เทคนิคอุตสาหกรรม

       10. อาคารงานสถานที่

       11. โดมเอนกประสงค์

       12. หอพักครูและนักเรียน นักศึกษา

       13. ป่าเฉลิมพระเกียรติ

       14. สนามฟุตบอล

ข้อมูลพื้นที่

เขตพื้นที่

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตั้งอยู่ที่    หมู่ 3 บ้านคำพิมูล  ตำบลทุ่งคลอง   อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46180 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2540 โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ 69 ไร่3 งาน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคำม่วง  7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์  75 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองช้าง กิ่งอ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

               ประพฤติดี  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ 

              จัดการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  และร่วมมือกับทุกภาคส่วน

 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 

        เอกสารดาวโหลดงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

       

        เอกสารดาวโหลดงานแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติการ และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

 

     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะการแผ่นพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมโลหะ       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

    ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจักชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นซอฟต์แวร์งานเชื่อมโลหะ

    

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นพร้อมซอฟแวร์งานเชื่อมโลหะแบบ E-Learning 

 

   เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  

 

 

 

ผู้บริหาร

นายวาทิช ฝ่านสำแดง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นายบรรดล ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
นายสุิทย์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางอริยา อรุณศิวกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
9
เนื้อหา
73

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th