Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

โครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ โครงการอบรมการเขียนแผนสมรรถนะ
ครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ

...

Read more
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562 โครงการประฐมนิเทศ2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562

...

Read more
โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานคึกษา 2561
สืบสานประเพณีสงกาลวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2562
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกาล

Home

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

1.ผู้บริหาร     จำนวน   5  คน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
 

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

 

2

นายสุวิทย์ สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา

ชำนาญการพิเศษ

ปทส.ไฟฟ้ากำลัง

ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

3 นายบรรดล ขันธุแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ชำนาญการ  
4 นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์ รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ ชำนาญการ  
5 นางอริยา อรุณศิวกุล รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ชำนาญการ  กศม.
(การบริหารการศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ครูผู้สอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 ลำดับที่    ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายธวัชชัย  สุนประสพ หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครู คศ. 1 คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แลโทรคมนาคม
2 นายสมคิด  สันวิลาศ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานราชการ วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
3 นายครรชิต ธาตศรี ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูพิเศษ คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์แลโทรคมนาคม
4 นายณัฐพล  มูลมั่น ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ครูพิเศษ ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

 3.ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 ลำดับที่    ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน   หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง                  พนักงานราชการ วท.บ.ไฟฟ้า 
2 ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์  ด้วงโต้ด ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง   พนักงานราชการ วท.บ.ไฟฟ้าอุตสาหกรรมไฟฟ้า
3 นายพัชรพงษ์  อนุพัฒน์ ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง   ครูพิเศษ อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
4   ครูแผนกไฟฟ้ากำลัง  ครูพิเศษ  คอบ .วิศวกรรมไฟฟ้า

 4.ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายอภิชาติ ศรีมุกดา หัวหน้าแผนกช่างยนต์ ครูค.ศ. 1  
2 นายทินกร   กุระอิ่ม                  ครูแผนกช่างยนต์               พนักงานราชการ คอบ.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3 นายประวัณ  นรทัด ครูแผนกช่างยนต์ ครูพิเศษ ปทส.เครื่องกล
4 นายกฤษ  จันทะโสตถิ์ ครูแผนกช่างยนต์ ครูพิเศษ  ปทส.เครื่องกล
5 นายชัยนาท  วรรณฤทธิ์ ครูแผนกช่างยนต์ ครูพิเศษ  ปทส.เครื่องกล

 

5.ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1    นาย            ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน                                        

 6.ครูแผนกวิชาโลหะการ

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายสมัย   บุตรตะกะ ครูแผนกโลหะการ ครู คศ.๑ กศม.เทคโนโลยีการศึกษา
2 นายศิริชัย   ดุลยะลา หัวหน้าแผนกโลหะการ พนักงานราชการ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 7.ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมการผลิต

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายอำพล กองม่วง          ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมการผลิต     ครูพิเศษ             

 8.ครูแผนกวิชาการบัญชี

ลำดับที่   ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นางสาวฉวีวรรณ  ปันทะนนท์   ครูแผนกการบัญชี                  พนักงานราชการ บช.บ.การบัญชี                     
2 นางศริประภา  ศิริ    ครูแผนกการบัญชี พนักงานราชการ บธ.บ.การตลาด
3 นางธนพร   ศรีบ้านโพน ครูแผนกการบัญชี พนักงานราชการ บช.บ.การบัญชี     
4 นางสาวมุทิตา  ยุระพันธ์ ครูแผนกการบัญชี ครูพิเศษ บช.บ.การบัญชี  

 9.ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นางสุภาพร วงจรัส หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ครู คศ.๑  
2 นางสาวฐานะกุล   วารีขันธ์  ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ พนักงานราชการ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
3 นางสุพรรณี  แสนขาว ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ครูพิเศษ คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
4 นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธรุกิจ ครูพิเศษ บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

 10.ครูแผนกวิชากสามัญ สัมพันธ์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
1 นายบุญชัย อรรถปัญญา หัวหน้าแผกนสามัญ สัมพันธ์         ครูค.ศ. 1              ศษ.ม                
2 นางวลัยลักษณ์ คำประสาร ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
3 นายบรรจบ      โปสาวาท ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ ศน.บ.สังคมวิทยาฯ
4 นางสาวอรพิน ใจหมั่น ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ๋  
5 นางสาวเจนจิรา ภูถ้ำโท ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ  
6 นายวัชรชัย ทองแถม ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ  
7 นายนฤเดช ขันแสง ครูแผนกสามัญ สัมพันธ์ ครูพิเศษ ค.บ.ภาษาไทย

 11.เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
1 นางสาวรสรินทร์ คำยศ           เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป ปวส.คอมพิวเตอร์               
2 นางสาวสมฤทัย  เต็มใจ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคคี ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 นางบุญจันทร์ เบาราญ เจ้าหน้าที่งานการเงิน บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 นางสาว เจ้าหน้าที่งานการเงิน  
5 นางสาวกาญจนา  ตาลพันธ์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
6 นางสาวสีไพร ญาณสิทธ์ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร
7 นายบุญโฮม จันทะโสติ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ ม.3
8 นายบุญเลิศ ไชยทองศรี เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  ม.6
9 นายสถาพร อันทะศรี เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  ม.6
10 นายสุพล ยุระพันธ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  ปวส.ก่อสร้าง
11 นายปารัตน์ กงกาหน เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  ม.6
12 นายอิสระ แท่นจันทร์ เจ้าหน้าที่ดูแลสวน ม.6
13 นายฉัตร สุวรรณชาติ พนักงานขับรถ ม.6
14 นายสมพงษ์ ไพรสณฑ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ม.3
15 นายบุญส่ง ยุระพันธ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ม.3
16 นายจักรพงษ์ ปัญจิต เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์
17 นางเปรมนิช ไชยแสน แม่บ้าน  
18 นางาสาวลักขณา  วงศ์จรัส เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
19 นางสาวสุปราณี ศรีบุญจันทร์ เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ  
20 นางสาวสมพิศ ผายเตชะ เจ้าหน้าที่งานวัดผล  
21 นางสาวกรรณิการ์  สมานมิตร เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ  
22 นางสาวธวัลรัตน์  คนโท เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
23   เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
     

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540  บนพื้นที่  69  ไร่  3  งาน 
 เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  บ้านคำพิมูล  ถนนกาฬสินธุ์ – วังสามหมอ 
 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  227)  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 อยู่ห่างจากตัว อำเภอ คำม่วง  7  กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัว     จังหวัดกาฬสินธุ์  75  กิโลเมตร  
ปีงบประมาณประมาณ  2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างครั้งแรก  เป็นเงิน  1,960,000.-บาท  ( หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน )  
โดยก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ    จำนวน  12  รายการ
ปีงบประมาณ  2541  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียนชั่วคราวต่อเนื่อง จากปีงบประมาณที่แล้ว
  และได้รับงบประมาณเป็นค่าปรับเพื่อก่อสร้าง  อาคารเรียนถาวร  ค่าครุภัณฑ์  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  9,204,000.-  บาท  (เก้าล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้น  1  หลัง  อาคารโรงฝึกงาน  3  ชั้น  1  หลัง  ค่าครุภัณฑ์   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภครวมเป็นเงินทั้งสิ้น  25,433,100.-  บาท  (ยี่สิบห้าล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ  2543  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  3  ชั้นอาคารโรงฝึกงานผูกผันจากปีงบประมาณ  2542  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าตอบแทนใช้สอย  วัสดุค่าสาธารณูปโภค  ค่าจ้างครูชั่วคราวและเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมเป็นเงิน  19,452,880.-  บาท  (สิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ  2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตภายใน  จำนวน  1,680  ตารางเมตร  ค่าก่อสร้างรั้ว  คสล.  ประกอบเหล็กดัดพร้อมป้ายชื่อยาว  160  เมตร  ค่าครุภัณฑ์  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าจ้างครูสอนชั่วคราวและเงินอุดหนุนทั่วไป  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น10,039,240.-   บาท  (สิบล้านสามหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ  2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน เสาประตูโกเหล็กเคลื่อนที่ได้  ขนาด  14 x 26  เมตร  จำนวน  1  สนาม  จำนวนเงิน  253,800.-  บาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (กั้นห้องอาคารโรงฝึกงาน) จำนวน เงิน  624,000.-  บาท  ครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน  44  รายการ  จำนวนเงิน  3,830,400.-  บาท  ค่าจ้างครูสอนชั่วคราวรายเดือน จำนวนเงิน  580,800.-  บาท  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ  จำนวน  3,308,300.-  บาท ค่าสาธารณูปโภคจำนวน  เงิน  182,200.-  บาท  เงิน- 2 -อุดหนุนจำนวนเงิน  35,000.-  บาท รวมทั้งสิ้น  8,818,500.-  บาท
ปีงบประมาณ  2546  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  ค่าติดตั้งระบบประปาบาดาล  1  ระบบจำนวนเงิน  1,581,000.-  บาท  ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า  1  ระบบ  จำนวนเงิน  825,900.-  บาท   ครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน  36  รายการ  จำนวนเงิน  3,590,700.-  บาท  ค่าจ้างครูสอนชั่วคราวรายเดือน  จำนวนเงิน  610,560.-  บาท  งบดำเนินการ  จำนวนเงิน  1,770,700.-  บาท  งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน  จำนวนเงิน  2,368,160.-  บาท  เงินอุดหนุน  จำนวนเงิน  65,000.- บาท  งบงานฝึกและพัฒนาอาชีพ จำนวนเงิน  366,699.- บาท รวมเงินทั้งสิ้น  11,178,719.- บาท
ปีงบประมาณ 2547   ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร 696,960   งบลงทุน ครุภัณฑ์324,000 บาท สิ่งก่อสร้าง 950,000 เงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 2,543,300 งบดำเนินงาน 2,872,800 งบอื่นๆ 100,000 รวมทั้งสิ้น 7,487,060 บาท
ปีงบประมาณ 2548  ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 696,960  บาท งบดำเนินงาน 2,322,200 บาท งบลงทุน 585,000 งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 2,361,700 บาท งบเงินอุดหนุนทั่วไป 112,000 งบรายจ่ายอื่นๆ  110,000 บาท งบงานฝึกและพัฒนาอาชีพ 672,700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,860,560 บาท
พ.ศ  2549 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 494,640 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 3,164,300 บาท  ปวส. 894,900 บาท ระยะสั้น 970,000 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย 682,400 บาท งบสิ่งประดิษฐ์ 150,000 บาท งบเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 4,309,500 บาท รวมทั้งสิ้น9,410,600 บาท (เก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
พ.ศ 2550 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 980,280 บาท งบดำเนินงาน ปวช.3,249,500 บาท ปวส. 894,900 บาท  ระยะสั้น 620,800 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย 272,600 บาท  สิ่งประดิษฐ์90,000 บาท งบเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 3,879,300 บาท รวมทั้งสิ้น 10,790,080 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)
พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,052,640 บาท งบดำเนินงาน ปวช.3,536,900 บาท ปวส. 429,100 บาท  ระยะสั้น 633,100 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามนโยบาย 271,300 บาท  สิ่งประดิษฐ์ 150,000 บาท งบเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 4,716,900 บาท ทุน 5,000 บาท โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 100,000 บาท   งบลงทุน 505,000 บาทรวมทั้งสิ้น 11,399,940 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสน
เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,111,440 บาท งบดำเนินงาน ปวช.3,047,700 บาท ปวส.433,000 บาท  ระยะสั้น 1,241,600 บาท โครงการคุณธรรมนำความรู้ (วิจัย)15,000 บาท โครงการคุณธรรมนำความรู้ 85,000 บาท โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน 150,000 บาท โครงการ Fixit Center 1,465,000 บาท โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 120,000 บาท งบเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน 6,342,100 บาท ทุน 10,000 บาท งบลงทุน 1,850,000 บาท   งบอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 42,100 บาท งบอุดหนุนเข้าร่วมงาน 68 ปี อาชีวไทยก้าวไกลสู่อนาคต  30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,442,370 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,112,880 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 4,824,300 บาท ปวส. 751,100 บาท ระยะสั้น 621,200 บาทโครงการคุณธรรมนำความรู้ 60,000 บาท ทุนเฉลิมราชกุมารี 12,500 บาท โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,180,000 บาท วิจัยสิ่งประดิษฐ์ 120,000 บาท อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 50,000 บาท อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 4,807,500 บาท อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,477,451 บาท อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน 278,530 บาท อุดหนุนค่าเครื่องแบบ 552,600 บาท 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 575,225 บาท โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน 39,400 บาท โครงการต้นกล้าอาชีพ 2,548,000 บาท  เงินรายได้สถานศึกษา 2,956,729 บาท รวมทั้งสิ้น 21,967,415 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,155,540 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 2,814,900 บาท ปวส. 1,004,500 บาท ระยะสั้น 461,300 บาท ทุนเฉลิมราชกุมารี 30,000 บาท โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,522,000 บาท วิจัยสิ่งประดิษฐ์ 150,000 บาท อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 60,000 บาท อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 4,239,900บาท อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,277,700 บาท อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน 338,100 บาท อุดหนุนค่าเครื่องแบบ 636,300 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 652,650 บาท โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 88,000 บาท  เงินรายได้สถานศึกษา 2,500,000 บาท   งบลงทุน ครุภัณฑ์   1,462,660  บาท  สิ่งก่อสร้าง 3,100,000  บาท รวมทั้งสิ้น  21,493,550 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,430,175 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 2,380,200 บาท ปวส. 849,100 บาท ระยะสั้น 161,900 บาท ทุนเฉลิมราชกุมารี 45,000 บาท โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,515,000 บาท วิจัยสิ่งประดิษฐ์ 135,000 บาท อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 78,200 บาท อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 3,647,000บาท อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,264,000 บาท อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน 290,720 บาท อุดหนุนค่าเครื่องแบบ 570,600 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 600,400 บาท โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 76,500 บาท ค่าใช้สอยเช่าเต้นอาชีวศึกษา 3,000 บาท  โครงการเร่งพัฒนายกระดับการจัดการเรียน 4 มิติ 200,000 บาท โครงการครูคลังสมอง 344,000 บาท เงินอุดหนุนกิจรรมองค์การวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม 20,600 บาท โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ 40,000 บาท โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจ  160,000 บาท  โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 84,000 บาท โครงการ PTT  ช่วยเหลือภัยน้ำท่วม  30,000 บาท งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง 5,150,000 บาท ครุภัณฑ์ 2,900,000 บาท เงินกันค่าหนังสือ 24,000 บาท เงินรายได้สถานศึกษา 1,756,639 บาท รวมทั้งสิ้น  23,884,964 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 
พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณงบบุคลากร 1,593,480 บาท งบดำเนินงาน ปวช. 2,065,547 บาท ปวส. 656,800 บาท ระยะสั้น 435,900 บาท ทุนเฉลิมราชกุมารี 45,000 บาท ทุน ปวส.15,000 บาท ทุน ปวช.15,000 บาท โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,516,000 บาท วิจัยสิ่งประดิษฐ์ 158,400 บาท อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 78,000 บาท โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ 160,000 บาท โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็ก 498,000 โครงการอบรมประชาชน 231,500 บาท งบโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 210,000 บาท ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 947,000 บาท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,499,000 บาท งบสิ่งก่อสร้าง(สนามฟุตซอล) 1,967,752.39 บาท งบโครงการประสานงานนักเรียนนักศึกษา 20,000 บาท งบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ห้องน้ำอุตสาหกรรม) 350,000 บาท งบโครงการเรียนจบพบงาน 10,000 บาท อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 3,754,300บาท อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,282,000 บาท อุดหนุนอุปกรณ์การเรียน 294,860บาท อุดหนุนค่าเครื่องแบบ 582,300 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 608,950 บาท เงินรายได้สถานศึกษา 970,962.20 บาท รวมทั้งสิ้น 19,965,751.59  บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์ )

 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 

        เอกสารดาวโหลดงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

       

        เอกสารดาวโหลดงานแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติการ และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

 

     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะการแผ่นพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมโลหะ       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

    ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจักชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นซอฟต์แวร์งานเชื่อมโลหะ

    

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นพร้อมซอฟแวร์งานเชื่อมโลหะแบบ E-Learning 

 

   เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  

 

 

 

ผู้บริหาร

นายวาทิช ฝ่านสำแดง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นายบรรดล ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
นายสุิทย์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางอริยา อรุณศิวกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
9
เนื้อหา
73