Get Adobe Flash player

เข้าระบบ

โครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ โครงการอบรมการเขียนแผนสมรรถนะ
ครงการอบรมแผนการสอนแบบสมรรถนะ

...

Read more
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562 โครงการประฐมนิเทศ2562
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา2562

...

Read more
โครงการนิเทศติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานคึกษา 2561
สืบสานประเพณีสงกาลวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 2562
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกาล

Home

คณะผู้บริหาร

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายบรรดล  ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอริยา อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2560  (ปีปัจจุบัน)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น   714  คน

 

ประเภทวิชา/สาขา

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)

 

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

 

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

 

รวมทั้งสิ้น

169

165

124

458

137

119

256

705

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม   

 

 

 

0

 

 

0

0

 - สาขาวิชา/งาน เครื่องกล 

41

40

34

115

25

26

51

166

 - สาขาวิชา/งาน โลหะการ

2

9

9

20

-

-

-

26

 - สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้ากำลัง

38

30

21

89

27

32

59

148

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

30

20

19

69

19

14

33

102

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

 

 

 

 

15

15

30

15

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 

 

 

0

 

 

0

0

 - สาขาวิชา/งาน  การบัญชี

41

45

27

113

31

23

54

167

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17

21

14

52

20

9

29

81

เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2562 (ปีต่อไป)

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น   826   คน

 

ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)

 

 

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

รวมทั้งสิ้น

 

 

 

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

ปี่ที่ 3

รวม

ปี่ที่ 1

ปี่ที่ 2

รวม

 

รวมทั้งสิ้น

240

169

165

574

115

137

252

826

 

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 

 

 

0

 

 

0

0

 

 - สาขาวิชา/เครื่องกล

40

41

40

121

20

25

45

166

 

 - สาขาวิชา/โลหะการ

40

2

9

51

 

-

-

51

 

 - สาขาวิชา/ไฟฟ้ากำลัง

40

38

30

108

20

27

47

155

 

 - สาขาวิชา/อิเล็กทรอนิกส์

40

30

20

90

20

19

39

129

 

 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต

 

 

 

0

15

15

30

15

 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 - สาขาวิชา/งานการบัญชี

40

41

45

126

20

31

51

177

 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40

17

21

78

20

20

40

118

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

    ข้อมูล ณ วันที่   30  ก. ย. 2560ผู้ให้ข้อมูล  นายอภิชาติ  ศรีกุตา    อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง  มีบุคลากรทั้งสิ้น    64   คน

ข้าราชการ

  1. ผู้บริหาร 5 คน
  2. ข้าราชการครู 11 คน
  3. ข้าราชการพลเรือน คน

พนักงานราชการ  9  คน

  1. 1. ทำหน้าที่สอน 9 คน
  2. ทั่วไป/สนับสนุน คน

 ลูกจ้างชั่วคราว   41  คน

  1. 1. ทำหน้าที่สอน 16 คน
  2. 2. ทั่วไป/สนับสนุน 25 คน

 

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

ข้าราชการ

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

1. นายวาทิช   ผ่านสำแดง

ปริญญาโท    กศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

2. นายบรรดล  ขันธุแสง

ปริญญาตรี  คอบ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

3. นางอริยา   อรุณศิวกุล

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

4. นายสุวิทย์    สวัสดี

ปริญญาโท ศษ.ม.บริหารการศึกษา

ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

5. นายชิตตะวัน  กว้างสวาสดิ์

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

ผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ

6.นายสมัย บุตรตะกะ

ปริญญาโท กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

ช่างเชื่อม

หัวหน้างานพัสดุ,

7.นางสุภาพร  วงษ์จรัส

ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานวางแผนฯ

8.นางวลัยลักษณ์  คำประสาร

ปริญญาตรี ศศม.ภาษาอังกฤษ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

9.นายธวัชชัย  สุนประสพ

ปริญญาตรี คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ภาษาอังกฤษ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

10.นายบุญชัย  อรรถปัญญา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

พละศึกษา

หัวงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

11. นายอภิชาต  ศรีกุตา

ปทส. เครื่องกล

เครื่องกล

หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้าแผนกช่างยนต์

พนักงานราชการ

1. นายศิริชัย  ดุลยลา

ปริญญาตรี  คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ช่างเชื่อม

หัวหน้างานปกครอง

2. นางศิรประภา  ศิริ

ปริญญาตรี  บธบ.การตลาด

การตลาด

 

3.นางสาวฐานกุล  วารีขันธ์

ปริญญาตรี  คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

4.นายทินกร  กุระอิ่ม

ปริญญาตรี  คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

เครื่องกล

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

5.นางสาวฉวีวรรณ  ปันทะนนท์

ปริญญาตรี บช.บ. การบัญชี

การบัญชี

หัวหน้างานแนะแนว

6.นางธนพร ศรีบ้านโพน

ปริญญาตรี  บช.บ.การบัญชี

การบัญชี

หัวหน้างานบัญชี

7.นายลิปปกร ศรีบ้านโพน

ปริญญาตรี วท.บ.ไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

หน้างานประชาสัมพันธ์

8.ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์ ด้วงโต้ด

ปริญญาตรี วท.บ.ไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

 

9.นายสมคิด สันวิลาศ

ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล,สอน

ลูกจ้าชั่วคราว

1.นายกฤษ  จันทะโสติ์

ปทส.สาขาวิชาเครื่องกล

ช่างยนต์

ประจำแผนกวิชาเครื่องกล

2.นายชัยนาท วรรณฤทธิ์

ปทส.สาขาวิชาเครื่องกล

ช่างยนต์

ประจำแผนกวิชาเครื่องกล

3.นายประวัณร์  นรทัด

ปทส.สาขาวิชาเครื่องกล

ช่างยนต์

ประจำแผนกวิชาเครื่องกล

4.นายพัชรพงษ์  อนุพัฒน์

ปริญญาตรี  อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

5.นายปฐมพงษ์ ภูโอบ

ปริญญาตรี  คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

ประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  

6.นายณัฐพล มูลมั่น

ปริญญาตรี ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

7.นางสุพรรณี  แสนขาว

ปริญญาตรี  คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์

ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8.นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

ปริญญาตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานกิจกรรม

9.นายบรรจบ  โปสาวาท

ปริญญาตรี ศน.บ.สังคมวิทยา

ภาษาไทย.สังคม

ประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

10.นางสาวเจนจิรา  ภูโทถ้ำ

ปริญญาตรี  ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

11.นางสาวอรพิน  ใจหมั่น

ปริญญาตรี  วท.บ.คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

12. นายวัชรชัย  ทองแถม

ปริญญาตรี คบ.เคมี

วิทยาศาสตร์

ประจำแผนกสามัญ-สัมพันธ์

13. นายนฤเดช  ขันแสง

ปริญญาตรี คบ.ภาษาไทย

ภาษาไทย

ประจำแผนกสามัญ-สัมพันธ์

14. นายอำพล   กองม่วง

ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ

อุตสาหกรรม

ประจำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

15.นางสาวมุทิตา ยุระพันธ์

ปริญญาตรี  บธ.บ.การบัญชี

การบัญชี

ประจำแผนกวิชา การบัญชี

16.นางรสรินทร์  ราชติกา

ปวส.คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

17. นางสาวลักขณา วงษ์จรัส

ปริญญาตรี  บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

18.นางบุญจันทร์  เบาราญ

ปริญญาตรี บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

19.นางสาวปราณี ศรีบุญจันทร์

ปริญญาตรี  บธ.บ.การบัญชี

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

20.นางสาวสมฤทัย เต็มใจ

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

21. นางสาวธวัลรัตน์  คนโท

ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

22.นางสาวสีไพร ญาณสิทธิ์

ปทส.ไฟฟ้าสื่อสาร

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

23.นางสาวกาญจนา  ตาลพันธ์

ปริญญาตรี  วท.บ.การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานวิจัย

24.นางสาวสมพิตร   ผายเตชะ

ปริญญาตรี บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

25.นางสาวกรรณิการ์  สมานมิตร

ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ

26. นายจักรพงษ์  ปัญจิต

ปริญญาตรี  ศศ.บ.สารสนเทศศาตร์

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

27.นายสุพล  ยุระพันธ์

ม.3

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

28.นายปารัตน์  กงกาหน

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

29.นายอิสระ  แท่นจันทร์

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

30.นายสถาพร อันทะศรี

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

31.นายบุญเลิศ  ไชยทองศรี

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

32.นายบุญโฮม จันทะโสติ

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

33.นายบุญโฮม จันทะโสติ

ม.6

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

34.นายฉัตร  สุวรรณชาติ

ม.6

เจ้าหน้าที่

พนักงานขับรถ

35.นายสมพงษ์  ไพรสนฑ์

มศ.3

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

36.นายบุญส่ง  ยุระพันธ์

ปวช.

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

37.นางเปรมนัช ไชยแสน

 

เจ้าหน้าที่

แม่บ้าน

 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 

        เอกสารดาวโหลดงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

       

        เอกสารดาวโหลดงานแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติการ และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

 

     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะการแผ่นพร้อมซอฟต์แวร์เชื่อมโลหะ       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

    ประกาศเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจักชื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นซอฟต์แวร์งานเชื่อมโลหะ

    

   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานโลหะแผ่นพร้อมซอฟแวร์งานเชื่อมโลหะแบบ E-Learning 

 

   เอกสารประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  

 

 

 

ผู้บริหาร

นายวาทิช ฝ่านสำแดง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นายบรรดล ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
นายสุิทย์ สวัสดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางอริยา อรุณศิวกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
9
เนื้อหา
73

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th