งานวัดละเอียด
(MSM)

งานวัดละเอียด 2102-2103

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดหน้าที่ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตราและไม่มีขีดมาตรารวมถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดในมาตรฐาน

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็กเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์วงเวียนถ่ายขนาด ใบวัดมุม บรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอร์แซล ฉากช่างกล ฉากผสมนาฬิกาวัด คอมพาเรเตอร์ เกจบล็อก เกจทรงกระบอก เกจก้ามปู งานตรวจสอบเกลียว งานตรวจสอบเรียวงานตรวจสอบรัศมีหวีวัดเกลียวเทเลสโคปิคเกจระดับน้ำช่างกลการจัดเก็บและการบำรุงรักษา