• งานวัดละเอียด 2102-2103

    ศึกษาเกี่ยวกับชนิดหน้าที่ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตราและไม่มีขีดมาตรารวมถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดในมาตรฐาน

    ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็กเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์วงเวียนถ่ายขนาด ใบวัดมุม บรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอร์แซล ฉากช่างกล ฉากผสมนาฬิกาวัด คอมพาเรเตอร์ เกจบล็อก เกจทรงกระบอก เกจก้ามปู งานตรวจสอบเกลียว งานตรวจสอบเรียวงานตรวจสอบรัศมีหวีวัดเกลียวเทเลสโคปิคเกจระดับน้ำช่างกลการจัดเก็บและการบำรุงรักษา

  • ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อม เครื่องเชื่อม และอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุงานเชื่อม ลวดเชื่อมแก๊สรอยต่อท่าเชื่อมเทคนิคในการเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อมเบื้องต้นและปฏิบัติงานเชื่อมหลักแผ่นบางด้วยแก๊ส รอยต่อชนและรอยเชื่อมมุมงานตัดแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้ารอยเชื่อมมุมและหน้าแปลนทึกท่า เชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและศึกษาดูงานสถานประกอบการ
  • เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Assistance in Designs)รหัส2102-2102

    โดยแบ่งหน่วยการเรียนการสอนออกเป็น 8 หน่วย เริ่มจากเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AutoCAD 2005การจัดการเกี่ยวกับไฟล์คำสั่งทั่วไปเกี่ยวกับ AutoCAD 2005

    การเขียนภาพ 2 มิติคำสั่งควบคุมการแสดงผลคำสั่งสำหรับการแก้ไขปรับปรุงวัตถุ การควบคุมคุณสมบัติของวัตถุการเขียนตัวอักษรการกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อการเขียนภาพ ISO (ภาพฉายไอโซเมติก)การสร้างเขียนแบบ3Dการเขียนแบบภาพประกอบแยกชิ้นและตารางรายการวัสดุการสร้างรายการวัสดุ