Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip Course categoriesSkip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Available Courses

 • 2201-2419  การสร้างเว็บเพจ
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ

  ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ การบันทึก

  การพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์

 • สื่อการเรียนวิชางานสารบรรณ  รหัส 2201 - 2305  ได้จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้เป็นหน่วยการเรียนรู้  ในแต่ละหน่วยประกอบด้วย สาระสำคัญ เนื้อหา แบบทดสอบ  ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นอย่างยิ่ง
 • คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ รู้วิธีทำธุรกิจที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โดยบูรณาการจากความรู้ที่ได้ศึกษามา เช่น งานผลิตเอกสาร งานพัฒนาเว็บ

 • office

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ สำนักงานสมัยใหม่ บทบาทของสำนักงาน วงจรการปฏิบัติงานในสำนักงานสมัยใหม่ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานสำนักงานในการรับ - ส่ง ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลระบบดิจิตอล การประมวลผลข้อมูล

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ และการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์

 • วิชาพิมพ์ดดีดประยุกต์ รหัสรายวิชา 2201-2308

  คําอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์งานชนิดต่าง ๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การพิมพ์สัมผัส เพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว ความแม่นยำ และวิธีคำนวณคำ

 •  ยักคิ้วคำอธิบายรายวิชาช่างคิด

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินโดยประมาณ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินระยะยาว  บัญชีส่วนของเจ้าของประเภทห้างหุ้นส่วนเกี่ยวกับการจัดตั้ง  การเปลี่ยนแปลงของหุ้นส่วน และการชำระหนี้ห้างหุ้นส่วน  การบัญชีส่วนของเจ้าของประเภทบริษัทจำกัด เกี่ยวกับการออกหุ้น การให้สิทธิ ซื้อหุ้น การแบ่งแยกหุ้น การรวมหุ้น เงินปันผล เงินสำรอง การแก้ไขข้อผิดพลาด มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้น การเลือกบริษัทและการชำระบัญชี รวมทั้งการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

 • ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี
 • วิชาการบัญชีต้นทุน1 3201-2008

          

  คำอธบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน การจำแนกประเภทต้นทุนของปัจจัยการผลิต  บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ของเสีย ของมีตำหนิ เศษวัตถุดิบ และต้นทุนตามกิจกรรม

 • ช่างคิด คำอธิบายรายวิชา มารร้าย 

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด พอสังเขป  การจำหน่ายหุ้นทุนและการจัดทำทะเบียบผู้ถือหุ้น การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุนในราคาตามมูลค่า  สูงกว่ามูลค่า และการจำหน่ายหุ้นทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าของบริษัทจำกัด (มหาชน) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทจำกัดและการริบหุ้น การจัดทำงบการเงินของบริษัทจำกัดตามกฏหมาย  การจัดสรรกำไร  สำรองตามกฏหมาย  และสำรองอื่นๆ การเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทจำกัด การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของบริษัทจำกัด  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การบัญชีขายหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด (มหาชน)

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการรับ - ส่งสัญญาณโทรทัศน์ขาวดำและโทรทัศน์สี หลักการทำงานของกล้องถ่ายโทรทัศน์ขาวดำ และสี มาตรฐานการส่ง - รับสัญญาณโทรทัศน์ขาวดำและสี การทำงานของวงจรเครื่องรับโทรทัศน์ขาวดำและสีภาคต่าง ๆ วงจรหลอดภาพ วงจร Video Amp วงจร Video Detector วงจร Video If วงจร Tuner วงจรสายอากาศ วงจร Sync วงจร vertical Defrector วงจร Horizontal Deflrctor วงจร Audio Defrector วงจร Power Suply วงจร Matrix วงจร Yoke วงจร White Balance วงจร Chorma Amp วงจร Burst วงจร High Volt วงจร Focsing วงจร Deqaussing ฯลฯ การใช้เครื่องมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน์ การปรับแต่งและตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

 •  

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเครือข่ายและการทำงานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ การนำความถี่กลับมาใช้ใหม่HANDOVER ROAMING ระบบสายอากาศของระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การทำงานของ BASE STATIONกรรมวิธีในการMODULATION ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น CDMA ระบบเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์กับระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นBLUETOOTH WIRLESS TECHNOLOGY การใช้

  งานเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ การบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน การติดตั้ง การตรวจสอบ
  การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อม อุปกรณ์ การบริการ ระบบปรับอากาศรถยนต์รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ
 • จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือวัด การถอดประกอบ ตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

  2. เพื่อให้มีความสามารถบำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้ารถยนต์รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการได้

  3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย

  4. เพื่อให้สามารถศึกษา ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ารถยนต์

  มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจหลักการทำงานและตรวจสภาพระบบไฟฟ้ารถยนต์

  2. ตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

  3. ถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

  4. แก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้ารถยนต์

  อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์

  คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ แก้ไขข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณ และอุปกรณ์
 • งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รหัส 2101-2101  ศึกษาการปฏิบัติ การทำงาน การใช้เครื่องมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

 • ระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์   2101-2102

  บทคัดย่อ

  ระบบฉีดเชื้อเพลิงป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้มีกำลังมากขึ้นและยังช่วยลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเครื่องยนต์จึงมีระบบควบคุมการฉีด

 • ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ โครงสราง สวนประกอบ หนาที่การทํางาน และถอดประกอบ ตรวจสอบสภาพของคลัตชเกียรขอตอ เพลากลาง เฟองทาย และเพลาขับลอ

 • งานเครื่องยนต์เบื้องต้น  2100-1006  

   

  คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด โครงสร้างและการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วน การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

  จุดประสงค์รายวิชา

  1.             เพื่อให้มีความเข้าใจหลักความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

  2.             เพื่อให้มีความสามารถใช้เครื่องมือช่างยนต์ถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลได้ถูกต้องตามขั้นตอน

  3.             เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต และปลอดภัย

 •             เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอยู่ประจำวัน  เช่น  เตารีด  พัดลม ฯลฯ  เป็นสิ่งจำเป็นที่มาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน  เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เมื่อมีการนำมาใช้  ก็จะเกิดการชำรุด  จึงจำเป็นต้องมีการตรวจซ่อมแก้ไขให้กลับคืนในสภาวะที่ใช้งานเป็นปกติ
 •         การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้านั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  ดังนั้น  จึงต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

  1.เรื่องระบบไฟฟ้า

  2.เรื่องการป้องกันฟ้าผ่า

  3.เรื่องระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  4.เรื่องการติดตั้งในสถานที่อันตราย

  5.เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 • วิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2100-1008

  ระบบนิวแมติกส์  คือ  ระบบการส่งถ่ายกำลังโดยอาศัยความดันลมเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลัง  โดยมีอุปกรณ์การทำงานชนิดต่าง ๆ เช่น  กระบอกสูบ  มอเตอร์ ฯล ซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกล

 • วิชา กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า รหัส 2104-1020 ศึกษาเกี่ยวกับกฏและมาตรฐานทางไฟฟ้าที่นิยมใช้ในงานติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบการต่อลงดิน ระบบติดตั้งสัญญาณเตือนภัย การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตราย

 • คําอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับย่านความถี่ คุณลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คุณลักษณะสมบัติของ R, L, C ในเครื่องส่งวิทยุ วงจรกรองความถี่วิทยุแบบ R-C, R-L, L-C, R-L-C วงจร tune และหน่วยวัดต่าง ๆ เช่น Impedance dB Attenuation ratio Response Curve Band width gain (Q) วงจรเครื่องส่งวิทยุภาค ต่าง ๆ เช่น วงจร Oscillator แบบต่าง ๆ วงจรขยายความถี่สูง วงจรขยายกําลังความถี่สูง วงจรทวีคูณ ความถี่วิทยุ วงจรผสมคลื่นความถี่วิทยุแบบ AM-FM โครงสร้างและคุณสมบัติพื้นฐานของสายอากาศแบบ ต่าง ๆ การส่งวิทยุโดยผ่านสายส่งแบบต่าง ๆ เช่น สายคู่ขนาน สายโคเอ็กเซียล เวฟไกด์ การวัดและทดสอบ การทํางานของวงจรเครื่องส่งวิทยุด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Dip Meter Wattmeter SWR meter Impedance meter dB meter Field strength meter กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่งวิทยุและระบบ สายอากาศ
 •  

  จุดประสงค์รายวิชา

  1.             เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  2.             เพื่อให้มีทักษะในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาลักษณะสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  3.             เพื่อให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบประกอบวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  4.             เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานช่างอิเล็กทรอนิกส์

  คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานวงจรเบื้องต้น วงจรคอมมอนต่างๆ ของทรานซิสเตอร์ เฟต การให้ไบอัส วงจรขยายและการคลับปลิ้ง แคสเคด ดาร์ลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะสมบัติไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ การใช้คู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบวงจรใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไทริสเตอร์ ประกอบใช้งานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นวงจรขยายสัญญาณความถี่ต่ำ วงจรขยายสัญญาณความถี่สูง วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแส-แรงดันไฟฟ้า วงจรควบคุม การวัดทดสอบค่าต่างๆของวงจรตามลักษณะสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

 • จุดประสงค์รายวิชา

  1.               เพื่อให้มีความเข้าใจ การทำงานของวงจรภาคต่างๆ ในเครื่องขยายเสียง

  2.              เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรเครื่องขยายเสียงแบบต่างๆ

  3.              เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจรและอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงถูกต้องและปลอดภัย

  4.              เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน การตรวจซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องเสียง

  มาตรฐานรายวิชา

      1. เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานของเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ประกอบ

      2. วัดและทดสอบวงจรภาคต่าง ๆ ของเครื่องขยายเสียง โมโน และสเตริโอ

      3. วัดและทดสอบอุปกรณ์และวงจรประกอบเครื่องขยายเสียง

      4. วัดและทดสอบระบบเสียง

      5. ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบเสียง

  คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณเสียง หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทปและ CD วงจรขยาย CLASS A, AB, B, C บล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง วงจรขยายแรงดันไฟฟ้าและขยายกำลัง โทนคอนโทรล มิกเซอร์ อีควอไลเซอร์ ปรีแอมปลิฟายเออร์ วงจรเครื่องขยายเสียงโมโน สเตริโอ อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน สายสัญญาณ แมตชิง ปลั๊ก แจ๊ก การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบเสียงอื่น ๆ การประกอบและทดสอบวงจรเครื่องขยายเสียง การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรและอุปกรณ์เครื่องเสียง

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่างสัญญาณไฟฟ้า
  ค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ดิฟเฟอร์เรน
  ติเอเตอร์ อินดิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์
  ทรานซิสเตอร์สวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์
  มัลติไวเบรเตอร์ ฟลิปฟลอปแบบต่างๆ การกำหนดสัญญาณเกตต่างๆ หน่วยความจำ ระบบตัวเลข
  การลดรูปคณิตศาสตร์ทางลอจิก การเข้ารหัส การถอดรหัส การนับ การแสดงผล
  ไดอะแกรมต่างๆ ประกอบและทดสอบวงจรต่างๆในงานพัลส์และดิจิตอล เช่น วงจร
  Matrix 3 CHANNEL วงจรแปลงรูปสัญญาณ SQUARE/RAM วงจรแคลมเปอร์ ทรานซิสเตอร์สวิตช์ มัลติไวเบรเตอร์ ไทม์เมอร์ วงจรนับ
  วงจรกำเนิดสัญญาณ
 • ศึกษาและปฏิบัติ โครงสร้างและสถาปัตยกรรม ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและกระบวนการ ทํางาน การรับ-ส่งข้อมูล กับ

  อุปกรณ์ เชื่อมต่อภายนอก ชุดคําสั่ง และการเขียนโปรแกรม การวัดและทดสอบวงจร ใช้ งานของไมโครคอนโทรลเลอร์การประ ยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

 •                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แหล่งกำเนิดสัญญาณ กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ RLC หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้สวิตช์ทำงานด้วยแสง


 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดินอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ R L C หม้องแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบรแผ่นวงจรพิมพ์ ป่ระกอบชุด่คิตเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง

 • งานวัดละเอียด 2102-2103

  ศึกษาเกี่ยวกับชนิดหน้าที่ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตราและไม่มีขีดมาตรารวมถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดในมาตรฐาน

  ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็กเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ไมโครมิเตอร์วงเวียนถ่ายขนาด ใบวัดมุม บรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอร์แซล ฉากช่างกล ฉากผสมนาฬิกาวัด คอมพาเรเตอร์ เกจบล็อก เกจทรงกระบอก เกจก้ามปู งานตรวจสอบเกลียว งานตรวจสอบเรียวงานตรวจสอบรัศมีหวีวัดเกลียวเทเลสโคปิคเกจระดับน้ำช่างกลการจัดเก็บและการบำรุงรักษา

 • ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม กระบวนการเชื่อม เครื่องเชื่อม และอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุงานเชื่อม ลวดเชื่อมแก๊สรอยต่อท่าเชื่อมเทคนิคในการเชื่อม การตรวจสอบงานเชื่อมเบื้องต้นและปฏิบัติงานเชื่อมหลักแผ่นบางด้วยแก๊ส รอยต่อชนและรอยเชื่อมมุมงานตัดแก๊ส งานเชื่อมไฟฟ้ารอยเชื่อมมุมและหน้าแปลนทึกท่า เชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและศึกษาดูงานสถานประกอบการ
 • เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Assistance in Designs)รหัส2102-2102

  โดยแบ่งหน่วยการเรียนการสอนออกเป็น 8 หน่วย เริ่มจากเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AutoCAD 2005การจัดการเกี่ยวกับไฟล์คำสั่งทั่วไปเกี่ยวกับ AutoCAD 2005

  การเขียนภาพ 2 มิติคำสั่งควบคุมการแสดงผลคำสั่งสำหรับการแก้ไขปรับปรุงวัตถุ การควบคุมคุณสมบัติของวัตถุการเขียนตัวอักษรการกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อการเขียนภาพ ISO (ภาพฉายไอโซเมติก)การสร้างเขียนแบบ3Dการเขียนแบบภาพประกอบแยกชิ้นและตารางรายการวัสดุการสร้างรายการวัสดุ

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
 • แผนการจัดการเรียนรู้นี้ มีจุดมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เพื่อประกอบการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และอำนวยประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม วัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรม สถาบันทางสังคมของไทย การขัดเกลาทางสังคม พลเมืองดี และศาสนากับการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่ความสนใจในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
 • แผนการจัดการเรียนรู้นี้ มีจุดมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เพื่อประกอบการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และอำนวยประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตกับวัฒนธรรม วัฒนธรรม ลักษณะของวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาและสืบทอดวัฒนธรรม สถาบันทางสังคมของไทย การขัดเกลาทางสังคม พลเมืองดี และศาสนากับการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่ความสนใจในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 •                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อสร้างจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคมวัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

 • แผนการจัดการเรียนรู้นี้ มีจุดมุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน พุทธประวัติ เห็นความสำคัญและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีทักษะในการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักศาสนา รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออย่างมีเหตุผล โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน และบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม
 • รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2000-1401ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ปวช 1 ซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสาขาที่เรียนได้ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องและเนื้อหาที่จำเป็นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ผู้เรียนกำลังศึกษาอยู่
 • วิชาเพศศึกษา 2000-1612


ข่าวและประกาศ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ประกาศจากงานสื่อการเรียนการสอน
by Admin User - Friday, 10 May 2013, 07:42 AM
 

mixed สำหรับบุคลากรครูทุกท่านที่ได้อบรมการสร้างและใช้สื่อแบบ E-Learning ให้พัฒนาสื่อของตัวเองดัวยนะครับ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
ท่านสมาชิกทุกท่านควรทราบ
by Admin User - Friday, 28 October 2011, 12:31 PM
 
งานสื่อการเรียนการสอนจะรายงานผลการอบรมของท่านต่อผู้บังคับบัญชาให้ทำการพัฒนา E- Learning ของท่านด้วย

Skip ตราวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ตราวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

รายการให้ทำการอับเดทด้วยครับ
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 Today Wednesday, 23 April 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Monday, 21 April 2014, 11:56 PM

Nothing new since your last login